ریشه‌نقص‌برنامه‌در‌ضعف‌تصمی‌مسازی

در میزگرد « » پیرامون «اقتصاد رفتاری» در نمایشگاه مطبوعات مطرح شد

SMTnewspaper - - اقتصاد -

در 3 دهه اخیر اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ داده که گفته میش/ود بیش/تر آنها ناش/ی از ضعف برنامه یا ضعف اجرای برنامه یا هردو بوده اس/ت. این ضعفها که به مدیریت اقتصادی و تصمیمس/ازی برمیگردد بدان معناست که برخی از برنامهها بدون درک شرایط تدوین یا اجرا ش/دهاند. حال با توجه به اینکه امس/ال جایزه نوبل اقتصاد به نظریه «اقتصاد رفتاری» داده ش/د این نظریه در پی تلفیق دانش روانشناس/ی با دانش اقتصاد اس/ت و تالش میکند دلیل تصمیمهای غلط اقتصادی را بیان کند. برای روش/نتر شدن تاثیر این نظریه بر آینده درازم/دت اقتصاد، روزنام/ه میزگردی را با حضور صاحبنظران برگ/زار کرد. در این گفتوگوی چندجانبه علیاکبر نیکواقبال اقتصاددان، رضا پدیدار رییس کمیسیون انژری اتاق بازرگانی، رضا س/یفالهی مدیر مرکز آموزش موسسه مطالعات بازرگانی ایرانی و حامد هدایی کارش/ناس روانکاوی فروش و بازاریابی حضور داش/ته و هر یک از زاویه دید خود با بحث «اقتصاد رفتاری» همراه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.