وجه تمایز اقتصاد رفتاری

SMTnewspaper - - اقتصاد -

در ادامه رضا س//یفالهی، مدیرعامل مرکزآموزش موسس//ه مطالعات بازرگانی وارد بحث ش//د و به این نکته اشاره کرد که در قدیم دانشمندان هم درباره فلسفه اظهار نظر میکردند و گفت: درزمانآداماسمیتوهمزمانباانقالبصنعتیاینروندشکسته ش//ده و علوم گوناگون طبقهبندی ش//دند. برای نمونه اقتصاد و مدیری//ت از یکدیگر جدا ش//ده و هرکدام نیز به زیرش//اخههایی تقس//یم شدند. در همه علوم این اتفاق افتاد. هر کس نظریههای خ//ود را بر مبنای این فرضیه که هر دانش//ی مس//تقل از س//ایر دانشهاست بنا نهاد. برای نمونه دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی بخش زیادی از بحثهای اقتصادی خود را با فرض اینکه هیچ عامل بیرونی بر آن اثر نمیگذارد، ارائه کرد. س//یفالهی در ادامه به زمانه امروز اشاره کرد و گفت: اکنون موج نزدیک شدن علومی است که زمانی از هم جدا ش//ده بودند. حاال کاربردهای علوم دیگر در علم مدنظر نقش پررنگتری پیدا کردهاند. پیش از این درباره تاثیر رفتارهای انسانی بر تصمیمهای اقتصادی و مدلسازیها کارهای زیادی انجام ش//د اما آنچه وجه تمایز نظریه نوبلگرفته تالر با سایر اظهارنظرها و کارها در این زمینه است در بحث طراحی محصول، انتخاب مش//تری، اقتصاد و رفتار مش//تری نمایان میشود. درواقع نوبل به کس//ی داده ش//ده که تلفیقی از روانشناس//ی و اقتصاد را مطرح کرده اس//ت یعنی با نگاهی نو علومی که در گذش//ته از هم جدا ش//ده بودند را با شرایط این زمان تلفیق کرده است. این تئوری تصمیمگیری نیست که تفاوت کرده بلکه به تاثیر روانشناسی در تصمیمهای اقتصادی پرداخته ش//ده اس//ت. در کل اگرچه تئوری این اقتصاددان ویژه خود او نیس//ت اما اقتصاددانهای دیگر کمت//ر به آن پرداختهاند. پس میتوان گفت اکنون علوم گوناگ//ون راه تلفیق را پیش گرفتهاند این یعنی نتایج پژوهشها در ش//اخههای گوناگون علم و تاثیر آنها بر یکدیگر در جهان در حال بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.