فرار مالیاتی و قاچاق همردیف پولشویی هستند

SMTnewspaper - - اقتصاد -

مشاور مبارزه با پولشویی قائممقام وزیر صنعت، معدن و تج//ارت، فرار مالیاتی را از جرائم اقتصادی و مصادیق بارز پولشویی دانست و تصریح کرد: هرگونه فعالیت غیرقانونی اقتصادی و پولش//ویی به زی//ان منافع ملی و اقتصاد کالن جامعه است. به گزارش ایرنا، جمشید گلپور روز یکشنبه در س//مینار آشنایی با قوانین تجارت و مبارزه با پولشویی ویژه اصناف کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج تصریح کرد: پولش//ویی در قالب اش//کال مختلف ازجمل//ه قاچاق ارز و کاال، فس//اد، رشوه و سرقت از عوامل تهدیدکننده سالمت اقتصادی است که آشنایی با قوانین تجاری واعمال صحیح قانون و پیشبینی اقدامهای نظارتی و پیشگیرانه میتواند به کاه//ش آن کمک کند. وی افزود: بس//یاری از جرائم از جمله مقوله نادرس//ت پولشویی در فرآیند فعالیتهای اقتصادی ناسالم شکل میگیرد.

گلپ//ور تصریح کرد: درباره مقوله پولش//ویی در ادبیات و س//وژهپردازی رسانهای کمتر کار شده در حالی که یک معض//ل بزرگ اقتص//ادی و اجتماعی نیازمن//د پردازش و اطالعرسانی است. وی بیان کرد: رسانههای ملی و کشوری در قالب اطالعرسانی از زوایای مختلف پروندههای بزرگ اقتصادی مانن//د پرونده بابک زنجایی کمت//ر پرداختهاند درحالی که این جرم فاحش به توجه بیشتر رسانهای نیاز دارد. مع//اون بازرگان//ی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلوی//ه و بویراحمد هم گفت: این دوره برای آش//نایی فع//االن اقتصادی، اصناف و صاحبان مراکز کس//بوکار با قوانین تجارت برگزار شده است. ساالر حسینپور تصریح کرد: برگزاری دورههای آموزشی باعث بروزرسانی اطالعات فع//االن اقتصادی پایداری تولید اش//تغال و بسترس//ازی صادرات و در عین حال فراهم ش//دن زمینه تجارت سالم از پولش//ویی خواهد شد. حدود ۰۵ نفر در دوره آشنایی با قوانین تجاری و مبارزه با پولش//ویی که از س//وی صنعت، معدن و تجارت در س//الن اج//الس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، شرکت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.