برای حل مشکل اشتغال و تورم تصمیم جدی بگیرید

SMTnewspaper - - صفحه اول -

رهبر معظم انقاب اسللامی در جلسه دوساعت و نیمه با سران قوا که با موضوع مسللائل اقتصادی برگزار شللد، تاکید کردند: برای حل مشکل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال و تورم تصمیمهای جدی بگیرید. حضرت آیتاهلل خامنهای با تقدیر از اهتمام رئیسللان قوا و اعضای شللورایعالی هماهنگی اقتصادی برای مشللارکت فعال در جلسللات و مباحث، وظیفه اصلی این شللورا را تصمیمگیریهای کان و راهگشللا در عرصه اقتصاد خواندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.