جبر حاکم بر صادرات

اعمال ممنوعیت بر صادرات در شرایط کنونی کشور از نگاه کارشناسان بررسی شد

SMTnewspaper - - صفحه اول -

از گوجهفرنگی و سللیبزمینی و چای گرفته تا مداد و کاغذ و چوب مدتی است که به فهرسللت ممنوعیتهای صادراتی اضافه شللدهاند و در چند ماه گذشته که بحران ارزی در کشللور باال گرفت این تصمیم گرفته شللد که عاوه بر جلوگیری از خللروج ارز، برای تنظیم بللازار داخلی صادرات برخی محصوالت ممنوع شللود. موضوعی که از نگاه برخی، خاف مقررات و احکام دائمی برنامه ششم توسعه است و نباید محدودیت و ممنوعیتی در تجارت خارجی کشللور ایجاد کرد. برخی دیگر اما معتقدند در برهههایی از زمان شللرایط حکم میکند که چنین ممنوعیتهایی اعمال شللود و در واقع تنها جبر بر صادرات کشللور تلقی میشللود و بس. قانون میگوید هیچگونه ممنوعیت و محدودیتی در تجارت خارجی نباید اعمال شللود اما گاهی مجبور به اجرای چنین موضوعی که خاف قانون اسللت میشللویم که البتلله به گفته برخی نباید اجازه دهیم چنین وضعیتی ایجاد شللود تا شللرایط جبری را بر صادرات یا واردات کشور تحمیل کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.