ریشه حسادت در نادانی است

SMTnewspaper - - صفحه اول -

سللعدی علیهالرحملله چند قللرن پیش فرمود: از دشمنان برند شکایت به دوستان/ چون دوسللت دشمن است، شللکایت کجا بریم؟ صبللح از خواب بیدار میشللویم، بهجای آنکلله به کار و تاش فکر کنیم و بهدنبال ایدههای نو و تازه بگردیم، ذهن بیمارمان را به سللمت توطئه، ایجاد شایعه، تقلید از بقیه و حسللادت به موفقیتهای دیگران میبریم تا شللاید از این نمد، کاهی برایمان فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.