کارت‌هوشمند‌سوخت‌احیا‌م ‌یشود

SMTnewspaper - - خبر -

رئیس دفتر رئیسجمهوری گفت: نخس//تین اقدام//ی ک//ه ب//رای نظ//ارت بیش//تر و مقابله با قاچاق مواد س//وختی انج//ام میدهیم، احیای دوباره کارت س//وخت اس//ت تا از این طریق بر خودروهای//ی ک//ه از بنزین اس//تفاده میکنند، نظارت بیشتری داشته باشیم.

به گ//زارش ایرنا، محمود واعظی پس از پایان جلس//ه هیات دولت، در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت برای احیای کارت س//وخت، گفت: باتوج//ه به تف//اوت نرخ بنزی//ن در ایران -که به ازای هر لیتر هزار تومان اس//ت- با کش//ورهای همس//ایه که از ۶ تا ۹ هزار تومان اس//ت، بنزینی ک//ه در واق//ع متعلق ب//ه مردم اس//ت، روزانه به میزان زیادی قاچاق میشود. رئیس دفتر رئیسجمهوری یادآور ش//د: از طرف دیگر محدودیتهای واردات و بحثهای زیستمحیطی و وارونگی هوا هم وجود دارد که همه اینها را در کارگروهی بررسی میکنیم. رئیس دفتر رئیسجمهوری در ادامه گفت: گزینهه//ای پیش//نهادی ب//رای وزارتخانهها در نخستین جلس//ه مجلس شورای اسالمی بعد از تعطیالت هفته آینده به مجلس معرفی خواهند ش//د. واعظ//ی درب//اره تغییرات کابین//ه و زمان معرفی وزیران پیش//نهادی به مجلس گفت: بنا بر این بود وقتی الیحه تغییر س//اختار -که سال گذش//ته برای مجلس فرس//تادیمتصویب ش//د، همزم//ان تغییرات در کابین//ه را با ای//ن الیحه انجام دهیم. وی همچنین در پاس//خ به پرسش//ی درب//اره نامه ۰۵۲ نفر از صاحبنظران در زمینه مش//کالت اقتصادی، اظهار کرد: از همه دلس//وزانی که به دولت پیش//نهادهایی ارائه میدهند تش//کر میکنیم؛ بهوی//ژه اقتصاددانان//ی ک//ه در ای//ن بره//ه که مشکالت اقتصادی داریم، با دلسوزی مشورت و پیش//نهادهای خود را ارائه میدهند. بهطورقطع ما این پیشنهادها را برای وزارتخانههای ذیربط میفرس//تیم و در س//تاد اقتص//ادی دول//ت هم بررس//ی میش//ود. واعظی در پاسخ به پرسشی درباره دادگاه دیوان دادگستری الهه و تمهیدات در نظر گرفته ش//ده ازسوی دولت برای موفقیت در این زمینه، اظهار کرد: گام نخست در این باره محکم برداشته شد و اثرات آن هم در داخل ایران و هم در عرصه بینالملل کامال به نفع ایران بود. واعظی درباره میزان مبالغ بلوکه ش//ده ازس//وی امریکاییه//ا و پیگی//ری آن در دادگاه الهه هم گفت: مواردی که مربوط به فرآیند حقوقی است، قابل پیشبینی نیست، اما میتوانم بگویم از همه توانایی خ//ود از نظر حقوقی-چه حقوقدانهای داخل کشور و چه حقوقدانهای خارج از کشوراستفاده خواهیم کرد تا موفق شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.