عکس روز

SMTnewspaper - - خبر -

فاش میگویم و از گفته خود دلشادم/ بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق / که در این دامگه حادثه چوعکنافس:تا؟د؟م؟؟؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.