یکی از دالیل بازنگشتن به دولت

SMTnewspaper - - خبر -

مس//عود کرباس//یان در اینس//تاگرامش نوش//ت: «به عادت روزانه، صبح اول وقت صفحات روزنامهها را ورق میزنم و میخوانم. امروز در یکی از مطالب و از قول نماینده محترم مجلس خواندم که وزیران اس//تیضاح شده از مجلس رأی اعتماد دوباره نمیگیرند. خوشبختانه مدتی پیش اعالم کردم قصد بازگشت به دولت را ندارم و ترجیحم بر حضور نیروهای جوانتر است، ام//ا ای//ن اظهارنظر نماینده محت//رم مجلس را بهانه قرار میدهم تا درب//اره یکی از اصلیترین دالیل مخالفتم برای حضور دوباره در کابینه توضیح دهم. نمایندگان مجلس بهخوبی ش//رح مس//ئولیتهای وزارتخانه را میدانند و بهطور حتم واقف هس//تند اس//تیضاح بنده ربطی به مس//ئولیتهایم نداش//ت. از آن مهمتر به رأی اعتماد مجلس//ی که وزیر را براساس عملکرد یا مس//ئولیتهایش مورد پرس//ش قرار نمیدهد، دلخوش نیستم و بهطورقطع بار دیگر و در این دوره راهی پارلمان نمیشوم. آنچه در رسانهها یا محافل اقتصادی درباره بازگشت من به دولت بیان میش//ود هم ش//ایعه است. نه در زمان اس//تیضاح و نه پس از آن بنا نداشتم وارد حواشی پیرامون ش//یوه رفتاری ش//وم که با من ش//د اما نمایندگان محترم باید بهتر از هرکس دیگری بدانند دوس//تان در جلس//ه استیضاح برچه اس//اس و مبنایی رفتار کردند. توصیه میکنم برای آش//نایی بیش//تر نمایندگان با وضعیت عمومی اقتصاد ایران، یک بار دیگر متن دفاعیات بنده از وزارت اقتصاد را مورد مطالعه قرار دهند؛ ش//اید نکاتی قابلتوجه یافتند. به هرحال ش//رایط اقتصادی و سیاس//ی کش//ور به گونهای اس//ت که اکنون همه باید دست بهدست هم دهند تا از این دوره عبور کنیم و ش//رط حداقلی برای موفقیت هم این اس//ت که کابینه تکمیل ش//ود. به مطایبه میگویم ش//اید با معرفی وزیر اقتصاد از س//وی دولت، برای نمایندگان مجلس هم این حس//ن ایجاد ش//ود که بتوان در دورهها و بزنگاههای گوناگون او را به پارلمان کش//ید و جای دیگران مورد پرسش و درنهایت استیضاح قرار داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.