مراکز معاینه فنی به دنبال ماهیت مستقل

گزارش از همایش چالشهای معاینه فنی

SMTnewspaper - - صنعت -

همایش چالشهای مراکز معاینه فنی خودرو کشور پایان هفته گذشته ازسوی انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو برگزار شد. از محورهای سخنرانی این همایش، قیمت مراکز معاینه فنی و مالیات؛ مراکز معاینه فنی و مس//ائل حقوقی؛ تع//دد مراکز معاین//ه فنی و مکانیاب//ی آنها؛ آزمون معاینه فنی خودروهای دوگانهس//وز و حضور داشتن نماین//ده منتخب مراکز معاینه فنی در نشس//تهای تغییر و اص//اح آییننامهها و بخش//نامههای تابع و کارگروه کش//وری بود. س//ردار س//یدتیمور حسینی رییس پیش//ین پلیس راهور تهران و رییس دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی، عباس مجیدینژاد رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو و سیدمحس//ن عل//وی دبیر این انجمن، ازجمله سخنرانان این همایش بودند.

‹

سیدمحس//ن علوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مراک//ز مجاز مکانیزه معاینه فنی خ//ودرو در ابتدای نشس//ت به تب//ادل آرا و تجربهها در ح//وزه فعالیت معاینه فنی پرداخت و گفت: بهطور قطع، همفکری و هماهنگی با افراد فعال در این صنف ما را در پیشبرد اهداف موردنظر راهبر است.

وی با بیان اینکه 3سال است که تعرفه معاینه فنی خ//ودرو ثابت بوده، گفت: مراکز معاینه فنی به مدت 3سال است که بدون تغییری در نرخ مصوب در حال فعالی//ت هس//تند، در حالی که طبق روال همیش//ه مالی//ات از آنها دریافت میش//ود. از ای//نرو، موضوع مالیات یکی از دغدغههای این مراکز است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو درب//اره چالشهای مراکز معاینه فنی کش//ور، ادامه داد: مسائل حقوقی و فنی از دیگر مشکات این صنف است. تعیین جایگاه برای معاینه فنی ب//دون در نظر گرفتن تردد در ش//هرها و موارد جغرافیایی و جمعیتی مشکلساز شده است.

عل//وی اف//زود: در تصمیمگیریه//ای اصل//ی در نهادهای کش//وری نمایندهای از انجمن حضور ندارد که این موضوع یک//ی دیگر از دغدغههای این صنف است. البته نماینده گزینشی حضور دارد اما ضروری اس//ت عضوی از این صنف به ش//کل فع//ال در این نشستها که منجر به تصمیمگیری میشود، حضور داشته باشد و از حقوق اعضای صنف دفاع کند.

‹

عب//اس مجیدین//ژاد، ریی//س انجم//ن صنف//ی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو نیز در این همایش گفت: مدیران دولتی باید پاسخگوی مس//ائل امروز مراکز معاینه فنی باشد. مسائلی مانند تغیی//ر نکردن نرخ مراکز در مدت 3 س//ال در حالی که بیش از 2۱س//ال از عمر این صنف میگذرد. باید پرس//ید با چه روشی و چگونه قیمتها محاسبه و به مراکز معاینه فنی اباغ میش//ود؟ چه معیاری برای تعیی//ن قیمتها وجود دارد؟ چرا ت//ا امروز محتوای قیمتگذاری حتی برای س//ازمانهای ذیربط با این نهادهای تصمیمگیر مش//خص نش//ده است؟ این در حالی اس//ت که در ش//رایط حاضر از نرمافزار علمی برای تعیین نرخ مراکز معاینه فنی استفاده نمیشود و از شیوههای سنتی در محاسبه بهره میگیرند. این موضوع برای انجم//ن دارای اهمیت بوده اما تا امروز کسی پاسخگوی آن نبوده است.

‹ مشکالت مراکز معاینه فنی قیمتگذاری برای آزمونها اجبار مالیاتی

رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو با بیان اینکه انجمن سال49 طی نامهای به مجلس ش//ورای اس//امی، درخواست کرد که مس//ئله مالیاتی این مراکز مش//خص شود، گفت: در این نام//ه بر ضرورت پیگیری مس//ائل مربوط به پرداخت مالیات ازسوی مراکز معاینه فنی تاکید شده اس//ت. درخواستی که انجمن داشت و دارد این است که وظیفه تجزیه و تحلیل قیمتها در موضوع درآمد مراکز معاینه فنی و محاس//به مالی//ات آنها را وزارت کشور به وزارت اطاعات تحویل دهد.

ای//ن فع//ال صنفی تصریحک//رد: چندی//ن نامه به بخشه//ا و دفاتر گوناگ//ون از جمله دفتر حملونقل وزارت کش//ور، دفتر حملونقل سازمان شهرداریها، حراست سازمان شهرداریها و نیز آخرین نامه امسال به حراست وزارت کش//ور نوشته شده، اما پاسخی از آنها دریافت نش//ده اس//ت. این انجمن 4سال بهطور مداوم نامهه//ای گوناگونی به س//ازمانهای ذیربط ارس//ال کرده که آنها مشخص کنند این مراکز چقدر س//ود میکنند و چگونه مالیات برای آنها محاس//به میشود.

وی گفت: وقتی وزارت کش//ور پاس//خگو نیس//ت، مش//کات این صن//ف چگونه باید رفع ش//ود. حتی در طول این مدت مش//کات و چالشها بیش//تر هم شده است. این مراکز سال29 فقط 02درصد مالیات پرداخ//ت میکردند که اکنون به 72درصد رس//یده است.

او تاکید کرد: با وجوداین پیگیریها و نامهنگاریها نه تنها کمکی به رفع مشکات نشد، بلکه به چالشها و مس//ائل آن بیشتر دامنزده ش//د. مجیدینژاد در ادامه گفت: در بند4 ضرایب مالیاتی آمده، هر جا که مراجع ذیصاح دولتی قیمتی را مشخص میکنند ب//ه این دلیل که س//ود آن را خودش//ان مش//خص کردهان//د، نیاز به ضرایب مالیاتی ن//دارد. با این حال هیچی//ک از این موارد برای مراکز معاینه فنی اعمال نشده است.

مالی/ات ارزشاف/زوده و دغدغه مراکز ‹ معاینه فنی

ریی//س انجم//ن صنف//ی کارفرمایی مراک//ز مجاز مکانی//زه معاین//ه فنی خ//ودرو در ادام//ه به موضوع ارزشاف//زوده اش//اره ک//رد و گفت: در س//ال49 به صراحت عنوان شد خدمات معاینه فنی مبلغی مابهازا اس//ت و باید پول ارائه این نوع خدمات پرداخت شود اما سال ۵9 این قانون تغییر میکند و اینگونه عنوان میشود که اشخاص حقیقی نباید مبلغی را پرداخت کنند و آنهایی که حقوقی هس//تند بای//د مبلغ را از صاحب خودرو بگیرند و بهعنوان ارزشافزوده به نهاد مرب//وط بپردازند. با این وضعیت آی//ا معاینه فنی دو نرخی شده است زیرا مبلغ دریافتی مراکز با یکدیگر متفاوت است؟ تکلیف صاحبان مراکز معاینه فنی در این شرایط چیست؟

وی ادامه داد: مشکل بزرگتر که ما به آن اعتراض داری//م این اس//ت ک//ه در نرخهای جدی//دی که در سال79 قرار است تعیین و اباغ شود الزام تمام مراکز معاینه فنی کشور شامل حقیقی و حقوقی به دریافت و پرداخت مالیات ارزشافزوده اس//ت. ممکن اس//ت پرس//یده شود چالش این مس//ئله چیست؟ براساس نظر س//ازمان راهداری و حملونق//ل جادهای، طول عمر خودروهای س//نگین کش//ور حدود ‪.7۱ ۵‬ سال است. به این ترتیب خودروهای سنگینی که باید هر 3ماه معاینه فنی داش//ته باش//ند، ملزم هستند 4بار در س//ال ارزشافزوده بپردازن//د. حال با وضعیتی که کامیونداران دارند، چگونه این امر شدنی است(البته مبلغ آن هنوز مشخص نشده است).

‹ بحثهای حقوقی و فنی

مجیدینژاد در ادامه موضوع چالشهای موجود در مراک//ز معاینه فنی به مس//ائل حقوقی این مراکز نیز اش//اره کرد و گف//ت: در آییننامهای که بدون حضور و مش//ورت با هیچ نماین//دهای از مراکز معاینه فنی تصویب شده، ماهیت شغلی مراکز معاینه فنی هنوز تعریف نشده است و مشخص نیست صنف هستند یا بخش//ی دولتی. آیا در این آییننامه که قرار است به تایید هیاتوزیران برس//د نباید ماهیت شغلی فعاالن این حوزه مشخص شود؟

وی افزود: همچنین مطالب گفته شده درباره تعدد مراکز معاینه فنی، نامفهوم اس//ت. ستاد معاینه فنی خودش برنامهریزی میکند و به هر چند مرکزی که مصوب کند، میتواند مجوز ارائه دهد. دلیل آنها هم این اس//ت که ایجاد اش//تغال میکنیم. ازسوی دیگر اس//تانداریها بدون در نظر گرفتن نیاز به راهاندازی مراکز معاینه فنی در یک منطقه یا شهر و برای ارائه آمار اش//تغال، به افراد مجوز راهاندازی مراکز معاینه فنی میدهند.

ریی//س انجم//ن صنف//ی کارفرمایی مراک//ز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو به نشست خرداد اتحادیه حملونق//ل سراس//ری و دفتر حملونقل س//ازمان شهرداریها در کیش اش//اره کرد و خاطرنشانکرد: این نشس//ت برای تدوین برنامه ۵ساله بود اما نتیجه آن به تقاضای شهرداریها برای دریافت مراکز معاینه فنی بیشتر ختم شد.

وی افزود: حتی یکی از استانهای کشور، تقاضای راهان//دازی حدود 002مرکز معاینه فنی داش//ت. اگر ام//روز نیاز به راهاندازی مرک//ز معاینه فنی جدیدهم در اس//تان یا شهری نباشد، ش//هرداریها درخواست آن را ب//رای آینده ارائه دادهان//د و این تهدید بزرگی برای ماهیت این صنف است.

‹

مجیدینژاد از دیگر چالشهای این صنف را مسئله افزای//ش قیمتها عنوانکرد و گفت: اگر قرار اس//ت افزایش قیمتی پس از 3 س//ال اتفاق بیفتد چرا باید آن را تحوی//ل س//ازمانهای دولتی، محیطزیس//ت، پلیس راه//ور ...و بدهیم که در نتیج//ه این افزایش قیمت بیشتر برای این سازمانهاست تا مراکز معاینه فنی.

وی ادام//ه داد: ب//رای تس//ت چش//می(طول عمر مخزن بنزین چقدر اس//ت؟ نش//ت گاز دارد یا خیر؟ نیاز به تس//ت هیدرواس//تاتیک دارد یا خیر؟) حدود یکمیلیارد تومان س//رمایهگذاری ش//ده است(افراد ب//رای آموزش اعزام و مهندس//ان مورد نیاز در مراکز استخدام شدهاند) اما قرار است این آزمون را از مراکز معاین//ه فنی حذف کنن//د. در این صورت با توجه به اهمیت مواردی که گفته شد، سهم مراکز معاینه فنی از درآمد این بخش بسیار کاهش مییابد.

او یادآور شد: همچنین استاندارد 6۵صفر(استانداری اس//ت که ازسوی سازمان ملی استاندارد اباغ شده و مراکز معاینه فنی ملزم شدهاند کارگروه ویژهای برای تعمیرات و نصب سیانجی داشته باشند) را از مراکز میخواهند که باید نیرو، تجهیزات و مکان آن آماده ش//ودو در نهایت با تمام ای//ن هزینهکردهای مالی و زمانی قرار است از سهم مراکز معاینه فنی کم کنند. آیا این کار کارشناسی است؟

‹

ریی//س انجم//ن صنف//ی کارفرمایی مراک//ز مجاز مکانی//زه معاین//ه فنی خ//ودرو ادام//ه داد: در مراکر معاینه فن//ی آزمون دور موتور الزام//ی و برای انجام آن هزینه ش//د و قرار است بگویند آزمون نور آناین و حت//ی صدای آناین نیز انجام ش//ود. با وجود تمام این سرمایهگذاریها در نهایت چه نتیجهای به دست خواهد آمد و چه تصمیم//ی برای مراکز معاینه فنی گرفته خواهد ش//د. خودروهای دوگانهسوز از مراکز معاین//ه فنی جدا ش//ده، چ//را؟ اس//تاندارد تعریف مش//خصی از معاینه فنی خودرو دارد، براین اس//اس معاین//ه فن//ی را «تاییدصح//ت و صیان//ت خودرو» میداند و نگفته صحت و سامت بخشی از خودروها. با این روند وضعیت معاینه فنی خودروهای هیبریدی یا تمام برقی چه خواهد ش//د؟ آیا قرار است این نوع خدمات ازسوی مرکز دیگری انجام شود؟ با توجه به این نکات و موضوعها، معتقدیم ماهیت مراکز معاینه فنی تعریف نشده است.

مجیدینژاد تاکیدکرد: این نابس//امانیها را باید در ضعف مدیریتی وزارت کشور برای مراکز معاینه فنی کشور بهویژه در بحث خودروهای سبک دید. مسائل بهدرس//تی تعری//ف و مش//خص و تصمیمگیریهای بهدرستی انجام نشده است.

‹ به نام مراکز به کام نهادهای دولتی جداسازی گازسوزها شناخت و رسیدن به باور

در پایان سردار سیدتیمور حسینی، رییس پیشین پلیس راهور ته//ران و رییس دانش//کده علوموفنون راهنمای//ی و رانندگی در این همایش گفت: میتوان با ش//ناخت چالشها در راستای ارتقای کیفی مراکز معاینه فنی و ارتقای ایمنی ترافیک گامهای مفیدی برداشت. اما نخس//تین چالش این گردهمایی جدی نگرفت//ن آن ازس//وی خود افراد این صنف اس//ت. از اینرو، معتقدم پیش از رسیدگی به مشکات بیرونی نخست باید چالشهای درون این صنف برطرف شود.

وی اف//زود: در هر حوزهای برای رس//یدن به نقطه مطلوب باید آن حوزه را آسیبشناس//ی کرد. باید بر نق//اط قوت و ضعف خود آگاه بود ت//ا در ادامه بتوان تهدیدها و ضعفها را شناسایی و رفع کرد.

س//ردار حس//ینی با اشاره به اش//اعه فرهنگ بیمه ش//خص ثالث، اظهارکرد: حدود 0۱، ۵۱س//ال پیش فع//االن صنعت بیمه در ش//اخه بیمه ش//خصثالث، مش//کاتی از جنس چالشهای مراک//ز معاینه فنی امروز داشتند. تعداد رانندگان دارنده بیمهنامه بسیار انگشتش//مار بود و بیش//تر کس//انی هم که دارنده این ن//وع بیمهنامه بودند بهنوع//ی ناگزیر به دریافت آن ش//ده بودند. این موضوع تجربه خوبی اس//ت که مراک//ز معاینه فنی هم مطالعه کنن//د، ببینند امروز چه اتفاقی افتاده که انگشتش//مار هس//تند کسانی که بدون داشتن بیمهنامه ش//خص ثالث مبادرت به رانندگی و ت//ردد در معابر میکنند. مطالعه تطبیقی دو موضوع اشاعه فرهنگ بیمه شخص ثالث و معاینه فنی میتواند از سوی یک گروه پژوهشی آغاز شود.

وی در زمینه آسیبشناس//ی به 3مولفه شناختی، س//اختاری و کارکردی اش//ارهکرد و گفت: در مولفه نخس//ت باید متصدی//ان مراکز معاینه فن//ی به این باور برس//ند زیرا اگر این ش//ناخت وجود داشت باید از این همایش اس//تقبال بیشتری میشد. شناخت از جنس باور و تفکر اس//ت. باید به این باور برس//یم تا بتوانم هدفگذاری کنیم. بخش دوم یعنی ساختاری بیشتر فنی و مربوط به مس//ئله ترافیک است. امروز در مس//یرهای درونش//هری و برونش//هری حدود 07درصد تصادفات به 3دلی//ل عمده اتفاق میافتد؛ رعایت نکردن حقتق//دم، رعایت نکردن فاصله طول و توجه نداشتن به جلو.

‹ معاینه فنی و کاهش تصادفات

رییس پیش//ین پلیس راهور تهران گفت: در تمام تصادفه//ا، راننده در منطق//ه عدمفرار قرار میگیرد که در چنین ش//رایط تصادف اجتنابناپذیر اس//ت. 4عامل کلی منطقه عدمفرار را مشخص کند؛ راننده و وضعیت او، راه، وسیله نقلیه و سرعت. فرض کنید اگر 2 راننده دارای متغیرهای ثابت همس//ن، هوشیار ...و و در یک راه، سرعت مشخصی داشته باشند و هر دو در یک زمان، روبهروی خود متوجه خطر شوند، یکی پراید سوار اس//ت و دیگری آزرا؛ بهطور قطع منطقه فرار آنها یکی نیست. یا فرض کنیم هر دو پراید سوار هس//تند یکی معاینه فنی دارد و دیگری خیر. باز هم منطقه فرار آنها متفاوت خواهد بود.

وی خاطرنش//انکرد: ب//ا 33س//ال تجرب//ه در این ح//وزه، ای//ن ادع//ا را دارم ک//ه اگر م//ا بتوانیم تمام خودروه//ای موجود در کش//ور را که ح//دود ‪9۱ ۵.‬ میلیون شامل سبک و سنگین میشود(بدون درنظر گرفتن موتورس//یکلتها) به لحاظ فنی به مولفههای اس//تانداردی مجه//ز کنیم، بی//ش از۵2 تا 03درصد تصادفها کاهش مییابد.

سردار حسینی در پایان گفت: اگر صاحبان خودرو ب//ه این باور برس//ند که معاینه فن//ی الزم و ضروری اس//ت نیاز به اهرمهای فشار نبوده و خود ترغیب به گرفتن برگه معاینه فنی میش//ود. درنتیجه معتقدم در بح//ث معاینه فنی هم مانند بیمه ش//خص ثالث، باید صاحب خودرو به این شناخت و آگاهی برسد که بدون برگه معاینه فنی تردد نداشته باشد.

سیدتیمور حسینی

عباس مجیدینژاد

سیدمحسن علوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.