در دفتر ریاستجمهوری مقدمات را فراهم میکنیم

SMTnewspaper - - خبر -

واعظ//ی درب//اره انتق//اد برخی در زمین//ه دخال//ت اف//راد دفت//ر رئیسجمهوی//ر در انتخابه//ای رئی//س دول//ت از جمل//ه انتخاب وزیران گف//ت: این ح//رف، حرف بیمبنایی اس//ت. رئیسجمهوری در تمام//ی زمینهها تصمیم نهایی را شخصا میگیرند.

س//یدمحمود واعظی در گفتوگ//و با ایلنا، درب//اره انتق//اد برخ//ی ک//ه میگوین//د دفتر رئیسجمه//وری در انتخ//اب وزی//ران نقش دارد و ب//ه نوع//ی آن را دخال//ت عن//وان میکنن//د، گفت: نخس//ت اینکه این ح//رف، حرف بیمبنایی اس//ت. پرس//ش ای//ن اس//ت ک//ه رئیسجمه//وری چرا دفت//ر دارد؟ دفتر ریاس//ت جمهوری برای این ایجاد ش//ده که مقدمات آنچه که رئیس دولت در نظر دارد را فراهم کند. رئیس دفتر رئیسجمه//وری ادامه داد: وظیفه ما اس//ت آنچه رئیسجمه//وری از ما میخواه//د را انجام دهیم. ی//ک روز وزیران و استاندارهاس//ت و زمانی مس//ائل دیگر مطرح میش//ود ک//ه دفت//ر وظیف//ه دارد مطالعات، بررس//یها و مش//ورتها را انج//ام و نتیجه را خدمت ایش//ان ارائه دهد. وی با بیان اینکه از نظر من آنچه که اش//کال دارد این اس//ت که دفتر رئیسجمهوری به جای رئیسجمهوری بخواه//د کار انج//ام ده//د، گف//ت: در دفتر ریاستجمهوری ما مقدمات را فراهم میکنیم و تصمی//م نهایی را در همه زمینهها ش//خص رئیسجمهوری میگیرد.

واعظی در پاس//خ به پرسشی مبنی بر اینکه عنوان میشود وزیران پیشنهادی در کابینه از س//وی برخی افراد در دولت انتخاب میشوند و منتسب به عدهای هستند؛ آیا چنین است، گفت: ترکیب فعلی کابینه نش//ان میدهد که نه منتس//ب به فردی است و نه جناح خاصی، بلکه تمامی تفکرهای همس//و با دولت که در انتخابات و رأی ۴۲ میلیونی حضور داش//تند در کابین//ه هم حضور فع//ال دارند. وی تاکید کرد: تجربه نش//ان داده که آق//ای روحانی به هیچ عنوان اینگونه که گفته میشود، تصمیم نمیگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.