معمای یارانه

SMTnewspaper - - خبر -

نکند (ک//ه البته به ش//هادت آمار، رش//د مصرف بنزی//ن در س//الهای اخی//ر بی//ن ۷ ت//ا 8 درصد در س//ال ب//وده)، میزان مصرف یک س//ال بنزین کش//ور به3.33میلیارد لیتر خواهد رس//ید. نرخ متوسط بنزین در کش//ورهای همسایه (تابستان ۷۹) حدود ۰8 س//نت دالر ب//وده و نرخ بنزین در ای//ران ب//ا دالر ۰۰۰۴۱ تومان حدود ۷ س//نت. با مفروض گرفتن این ارقام، میزان یارانه یک س//ال آینده بنزین دس//تکم ۰۷3 هزار میلیارد تومان خواهد شد. بیش از ۰۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

۴- گاز طبیعی: میزان متوسط مصرف روزانه گاز طبیعی به ۰۰۵ میلیون مترمکعب رس//یده و مصرف س//االنه از ۰8۱ میلیارد مترمکعب تجاوز کرده اس//ت. کمترین نرخ ف//روش گاز در منطقه 8 س//نت و در ایران بطور متوس//ط ۱.۵ سنت دالر است؛ بنابراین کمترین یارانه گاز طبیعی در سال به ۰۵۱ هزار میلیارد تومان خواهد رس//د. مجموع ارقام یادش//ده به بیش از یک میلیون و ۰۰۲ هزار میلیارد تومان در یک س//ال آینده خواهد رسید. گفتنی است با اضافه کردن یارانه آب که خود رقم هنگفتی است و همچنین سایر حاملهای انرژی مانند نفت سفید و گاز مایع، این رقم بیش از برآورد یادشده هم خواهد شد. برآوردهای گوناگون نشان میده//د که دهک دهم درآم//دی ۷۱ تا ۵۲ برابر بی//ش از دهک یکم درآم//دی از یارانه حاملهای انرژی بهرهمند میش//ود. همچنین وزیر محترم کش//ور اعالم کردهاند که روزانه ۰۱ تا ۵۱ میلیون لیتر بنزین از کش//ور قاچاق میش//ود. این میزان قاچاق نیز با مبنای ارقام باال به معنی خروج ماهانه ح//دود ۰۰۰۵ میلیارد تومان بنزی//ن یارانهای از کشور است. برای مقایسه بد نیست بدانیم که رقم یارانه انرژی براس//اس محاس//بات یادشده بهطور تقریبی 3 برابر کل بودجه عمومی س//ال ۷۹3۱ و ۰3 برابر کل عملکرد بودجه عمرانی س//ال ۶۹3۱ کشور اس//ت. همچنین حدود ۰۵۴ هزار میلیارد تومان طرحهای ملی و استانی نیمهتمام در کشور وجود دارد که با این حس//اب، یارانه انرژی 3 برابر بودج//ه مورد نیاز برای اتم//ام تمامی این طرحها است. این محاسبات و مقایسهها به ما در شناختن ان//دازه موض//وع و اولوی//ت آن در میان مس//ائل اقتص//ادی کمک میکند. به باور من نه میتوان از این موضوع بهس//ادگی گذشت و نه میتوان آن را به یکباره حل کرد. واقعیت این است که در شرایط بغرنج کنونی اقتصاد کشور، هیچ تصمیم بزرگی را بهراحتی نمیت//وان گرفت، اما از بیتصمیمی هم نه تنها چیزی حاصل نمیشود بلکه شرایط روز به روز بدتر و مدیریت آن مشکلتر میشود.

خطاهایی که در تمام این س//الها در مدیریت یارانههای ان//رژی و پرداخت یاران//ه نقدی انجام شده، جامعه ایرانی را به مارگزیده یارانهها تبدیل کرده که از هر تغییری ناخش//نود و نگران خواهد بود. حل درست مسئله یارانههای کالن انرژی در ش//رایط کنونی امر بسیار مهمی است. یک اشتباه دیگر در این زمینه میتواند آخرین اش//تباه باشد. امی//دوارم هراس از اش//تباه م//ا را از تدبیر و اقدام بازندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.