به شایعهها دامن نزنید

SMTnewspaper - - خبر -

سخنگوی شورای نگهبان به خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر انتخاب دبیر جدید شورای نگهبان واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در این باره نوشت: «س//خنی منسوب به داستایوفسکی اس//ت که میگوید کسی که به خ//ودش دروغ میگوید و به دروغ خودش گوش میدهد، کارش به جایی خواهد رس//ید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تش//خیص نخواهد داد. شب گذشته خبری کذب مبنی بر انتخاب دبیر جدید ش//ورای نگهبان منتشر شد و برخی اف//راد رس//انهای نیز به آن دام//ن زدند، این در حالی اس//ت که انتخابات هیات رئیسه ش//ورا هر سال در ۶۲ تیر برگزار میشود. هرچه فکر کردم که چرا این خبر س//رتاپا نادرست ساخته شده، نفهمیدم، اما متعجبم از ع//دهای که از فرط بیکاری به آن دامن زدند. امیدوارم نرخ اش//تغال افزایش یابد تا شاید از این طریق از انتش//ار چنین اخبار جعلی جلوگیری شود و این قبیل دروغها را باور نکنیم.»

کدخدایی بعد از انتش//ار این خبر نیز در توییتر نوش//ت: «دبیر ش//ورای نگهبان هر س//ال از بین اعضا انتخاب میشود. انتخابات هیات رئیسه نیز در ۶۲ تیر برگزار میشود. بنابراین؟!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.