حساب دانشجویان ایرانی در روسیه باز است

SMTnewspaper - - خبر -

ایرنا- اخباری درباره مس//دود شدن حس//اب دانشجویان ایرانی در روسیه در ش//بکههای اجتماعی منتشر شد اما بررسیهای میدانی در مس//کو نشان میدهد این مس//ئله برای همه دانش//جویان رخ نداده و حس//اب بیشتر دانشجویان ایرانی در روس//یه فعال است. بنا بر گزارش منابع موثق، براس//اس قوانینی که از دو هفته پیش در راستای مبارزه با پولش//ویی در روس//یه به اجرا درآمده، اگر یکباره مبلغ سنگینی بهطور مش//کوک به حس//اب هر فرد روس یا غیرروس وارد ش//ود، این حساب بسته خواهد شد و به دارنده حساب پیام داده میشود که برای مشخص شدن مبدأ و مقصد پول واریزی به شعبه مربوط مراجعه کند. این قانون برای تمامی شهروندان روسیه و خارجیها اجرا میشود و تراکنشهای غیرمعمول برای دو روز بس//ته میشوند و در صورت قانع شدن بانک با توضیحات صاحب حساب، مشکل برطرف خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.