راهکاری برای چالش رکود تورمی

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

فردی//ن یزدان//ی ب//ا توجه به محتمل بودن درگی//ر ش//دن ح//وزه مس//کن با رکود تورمی پیش//نهاد میکن//د ب//ا توج//ه ب//ه افزایش نرخ ارز، فع//االن این ح//وزه به بازاره//ای منطقه توجه ویژه داش//ته باش//ند و تقاضای خارج از مرزها را پاسخ دهند.

آخرین گ//زارش بان//ک مرک//زی از تعداد معامالت آپارتمانهای مس//کونی شهر تهران در ش//هریور س//ال جاری، حاکی از آن است در ش//هریور ،1397لا//س تع//داد معام//الت آپارتمانه//ای مس//کونی ش//هر ته//ران ب//ه 3.۰1هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب9.31 و ۵.33درصد کاهش یافته است.

این گ//زارش همچنین نش//ان میدهد که متوس//ط قیمت خرید وف//روش یک مترمربع زیربن//ای واح//د مس//کونی معامله ش//ده از طریق بنگاههای معامالت ملکی ش//هر تهران به 18میلیون ریال رس//یده که نسبت به ماه قبل و ماه مش//ابه س//ال قبل ب//ه ترتیب ۶.9 و 1.۴7درص//د افزای//ش یافته اس//ت. کاهش 33درص//دی معام//الت در مقاب//ل افزای//ش ۴7درص//دی قیمت مس//کن ای//ن فرضیه را تقوی//ت کرده که بازار مس//کن ب//ار دیگر در وضعی//ت رک//ود تورمی ق//رار گرفته اس//ت. چنانچ//ه این گزاره درس//ت باش//د، با توجه ب//ه برآوردهای//ی که از افزایش ن//رخ تورم در ماههای آین//ده مطرح ش//ده و در عین حال ت//داوم کاهش معامالت، آی//ا رکود تورمی در ب//ازار مس//کن تعمیق خواهد ش//د؟ وضعیت صنایع معطوف به ساختمان در چنین فضایی چگونه خواهد بود؟

فردین یزدانی، کارش//ناس اقتصاد مس//کن با اش//اره به اثرگذاری عوامل گوناگون مانند تحوالت بازارهای طال و ارز، رشد اقتصادی و ثبات سیاسی بر بازار مسکن، به روابط عمومی ات//اق بازرگانی تهران گف//ت: رکود تورمی در بازار مس//کن دس//تکم تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

او افزود: افزایش نرخ تورم هزینه ساخت را افزایش داده و در عین حال، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و در نتیجه مصرفکنندگان، پول کمتری برای خرید خانه در اختیار دارند. در واقع، هزینههای تولید مسکن افزایش پیدا ک//رده و تقاض//ا نیز کاهش داش//ته و این دو پیشامد افزایش قیمت، همراه با کاهش حجم معامالت را بهدنبال داشته است.

یزدان//ی ب//ا اش//اره ب//ه کاهش نرخ رش//د اقتصادی در بهار سال جاری به 8.1درصد، به آثار این متغیر بر بازار مسکن پرداخت و گفت: کاهش رشد اقتصادی بدین معناست که توان اقتص//ادی خانوارها ب//رای ورود به بازار خرید و فروش مس//کن کاهش یافته و ورود آنها به بازار اجاره افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، تقاضای خرید مل//ک کاهش یافته و تقاضای استیجاری افزایش مییابد.

این کارشناس اقتصاد ش//هری و مسکن با بیان اینک//ه کاهش تقاضا، منج//ر به کاهش تمایل به ساخت و ساز نیز میشود، ادامه داد: البته بیثباتی اقتصادی، هزینه ساخت را برای سرمایهگذار با ابهام روبهرو میکند؛ در نتیجه، سمت عرضه نیز رشدی نخواهد داشت.

وی ب//ا اش//اره به اینک//ه ثبات داش//تن یا نداش//تن بازارهای طال و ارز روی بازار مسکن تاثیرگ//ذار اس//ت، ادام//ه داد: در این بخش میتوان دو س//ناریو پیشبینی کرد؛ نخس//ت اینکه ثبات نس//بی بر بازار ارز حاکم ش//ود و بخش//ی از نقدینگی بازار ارز ب//ه قصد انتفاع وارد ب//ازار مس//تغالت ش//ود. در این صورت، ش//دت رک//ود در این ب//ازار کاه//ش خواهد یافت. بیثباتی در بازار ارز نیز رکود را بهطور کامل بر بازار مسکن حاکم خواهد کرد. البته ممکن اس//ت در صورت برقراری ثبات نسبی ب//ر بازارها و فض//ای کس//ب و کار، صاحبان نقدینگی، س//رمایه خود را وارد بازار مس//کن نکنند و آن را در سایر بخشها سرمایهگذاری کنند؛ بنابراین بازار مسکن در ماههای آینده، تحتتاثیر کالف در هم پیچیدهای از متغیرها خواهد ب//ود. یزدان//ی با بیان اینک//ه افزایش نرخ ارز میتواند صادرات صنایع س//اختمانی به کشورهای همس//ایه را تقویت کند، افزود: در ش//رایط رکودتورمی بازار مسکن، تقاضای خارجی باید جایگزی//ن تقاضای داخلی برای صنایع ساختمانی ش//ود. در واقع این صنایع ب//ا بهرهگی//ری از ام//کان ص//ادرات، کمتر از رکود تورمی حاکم در این بازار تاثیر خواهند پذیرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.