امانتدار خوبی در تولید محتواست

صداقت کالم و شجاعت رفتار

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

زهرا طهرانی: نظرسنجی از افراد کارشناس و کاربلد اقتصادی در ادامه مس/یر و عملکرد روزنامه تاثیر بس/یاری دارد که در این ش/ماره بخشی از آنه/ا را منتش/ر میکنیم. دیدگاههایی که هم نقد اس/ت و هم تقدیر و ما با ش/نیدن آنها س/عی میکنیم بهترین مس/یر را برای اعتالی اقتصاد کشور انتخاب کنیم؛ مسیری که بهطور قطع مانند گذشته به صورت کامال آکواریوم/ی با صداقت در کالم و ش/جاعت در رفتاره/ای روزنامهنگاری همراه خواه/د بود. برخی انتقادها نس/بت به ارتباط بیش/تر وجامعتر با حوزهه/ای روابط عمومی بود که باید در اینجا متذکر ش/ویم اگر ارتباطی کمرنگ اس/ت بهدلیل عملکرد خود روابط عمومی س/ازمان مقابل اس/ت وگرنه کار رس/انه ارتباط و ارتباط و ارتباط است؛ البته بیهیچ ضابطهای. در ادامه دیدگاه برخی افراد صاحبنظر در حوزه تجارت کش/ور را نسبت به روزنامه صمت میخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.