تحلیلگر مسائل روز باشد

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

روزنامه خبررسانخوبیاست ک//ه باید تحلیلهای خود را بیش//تر کند. مصاحبهها و دیدگاههای مطرح ش//ده در این رسانه بیشتر در حوزه صنعت، معدن و تجارت و بخش دولتی اس//ت که باید با افراد توانمند و خبره بخشهای اقتصادی نیز ارتباط بیشتری برقرار کند. به نظر میرسد این روزنامه باید از تبلیغ وزارتخانه خارج شود و بهگونهای باشد که مردم عادی را هم مخاطب خود قرار دهد؛ هرچند بهطور تخصصی در حوزههای صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند.

باید از روزنامههای دیگر قدرتمندتر باش//د چون چارچ//وب ق//وی دارد. این روزنام//ه باید از تحلیل خبرهای گوناگون روز استفاده کند و چون برد بیشتری دارد، خوانندگان هم رضایت بیشتری خواهند داش//ت و البته کارشناسان وزارتخانه هم تمایل دارند چنین تحلیلهایی را بخوانند.

س/یدکمال س/یدعلی، رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.