نقد و نقادی بیشتر شود

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

رمضانعل/ی ص/ادقزاده، مش/اور عال/ی معاونت آم/وزش، پژوهش و فناوری وزارت صنع/ت،مع/دنوتج/ارت: بهعنوان یک روزنامه تخصصی در ح//وزه صنعت، معدن و تجارت که بیش//تر در س//ازمانها و نهادهای داخل//ی مورد اس//تفاده قرار میگی//رد، عملکرد موفقی داشته است.

این رس//انه بهویژه در ح//وزه اطالعرس//انی خبرها و بیان دیدگاههای کارشناس//ی به خوبی رس//الت خود را انج//ام داده و به نظ//ر منتقدان نیز توجه داش//ته است.

با این حال به نظر میرس//د درباره موضوعهای مدیریت//ی و نق//د این بخش کمرن//گ عمل کرده که باید براس//اس آزادی مطبوع//ات در حوزه نقد و نقادی بیش//تر فعالیت کند تا فقط اطالعرسان و بیانکننده عملکرد مدیران نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.