قوی ظاهر شد

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

فرش/ته دس/تپاک، رئیس مرک/ز ملی ف/رش ایران: زمان//ی که وزارتخانه بودم روزنامه را میدیدیم و همه بخشه//ای آن را رص//د میکردم که قوی ظاهر ش//ده بود و عملک//رد خوبی داش//ت اما در حال حاضر ک//ه در مرکز ملی ف//رش ایران حض//ور دارم و تمرکز من بیش//تر در این بخش است، به نظر میرسد باید ارتباط بیشتری با این حوزه داشته باش//د چراک//ه فرش بخ//ش تاثیرگذاری در اقتصاد بهش//مار میرود. ارتباط کمرنگ شده در حوزه فرش باید احیا شود تا قویتر از گذشته پیش برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.