بیان درددل فعاالن اقتصادی

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند: عملکردبسیارعالیدارد؛ روزنام//های تخصص//ی که به نحو احس//ن درددل تولیدکنن//دگان و صادرکنندگان را بدون رودربایستی منتشر میکند اما کاش

یک گوش ش//نوا و چش//م بینا هم برای ای//ن موضوعاتی که مینویس//د، پیدا کند. ما به چنین روزنامهای بسیار نیاز داشتیم تا دیدگاه و پیشنهادها و نقدهای فعاالن اقتص//ادی را بیان کند. هرچند روزنامههای دیگر نیز به حوزههای گوناگون اقتصاد میپردازند اما اینکه به طور تخصصی به صنعت و تجارت کشور توجه دارد، جای قدردانی ویژه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.