روزآمد و امانتدار

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

فرام/ز احمدینژاد، نای/ب رئیس اول ات/اق بازرگانی اه/واز: نظر ما نس//بت به روزنام//ه مثبتاس//ت.ای//نروزنامه ه//م موضوعه//ای روز و دغدغههای جامعه را بی//ان میکند و ه//م در ویرایش و نگارش بهدرس//تی و زیبایی بینظیر است. عالوه بر اینها با امانتداری نس//بت به انتشار مطالب اقدام میکند که از ویژگیهای بارز روزنامه است.

اگرچه بیان مشکالت حوزههای مختلف اقتصاد بهویژه صنعت فراتر از اینهاس//ت که البت//ه عزم و اراده آنچنانی هم ب//رای حل آنها وجود ندارد چراکه تا دل مس//ئوالن به ج//وش بیای//د زمان طوالن//ی میگذرد و آن زمان هم برای اجرا دیر ش//ده و چه بس//ا بخشنامههای جدیدی که صادر میشود نیز کار را بدتر خواهد کرد؛ اما به هر حال ب//ه خوبی توانس//ته حق مطل//ب را ادا کند. روزنامه وظیفه اطالعرسانی دارد و دیدهبانی و هش//دار دادن از ویژگیهای آن اس//ت که در این حوزه به خوبی عمل کرده اس//ت. هروقت تیترهای ش//ما را دیدم خوب و موضوعها و س//وژههای مورد بررس//ی ه//م روزآمد بوده که نقطه ق//وت روزنامه

بهشمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.