نشریه تخصصی با ارزش

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

مجید پورکائد، رئیس کمیس/یون ان/رژی اتاق بازرگانی آبادان: روزنامه

تنها نشریهای است که عملکرد دول//ت و بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت را به رش//ته تحریر در میآورد. اگر این روزنامه نباش//د ما شاید نتوانیم ۰3درص//د آن را هم جم//عآوری کنیم. نش//ریه بسیار با ارزش//ی در حوزه تخصصی صنعت، معدن و تجارت اس//ت که نظرات کارشناسی متفاوتی را هم منتشر میکند و بهویژه در اطالعرسانی درباره فعالیتهایی اقتصادی و تجارت جهانی سهم بسزایی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.