تصویب اساسنامه شرکت قطارهای حومهای

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

معاون مس//افری ش//رکت راهآهن از تصویب اساس//نامه شرکت قطارهای حومهای در کارگروه تخصصی کمیسیون اجتماعی دولت خبرداد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میرحسن موسوی گفت: در صورت تصویب اساس//نامه در نشست اصلی کمیسیون اجتماعی دولت و س//پس هیات وزیران، به س//رعت اقدامهایی برای تاسیس ش//رکت قطارهای حومهای آغاز میش//ود. معاون مسافری شرکت راهآهن با اش//اره به روند پیگیری تاس//یس ش//رکتهای قطارهای حومهای افزود: اساسنامه شرکت قطارهای حومهای پیشتر تدوین و تقدیم دو وزیر و رئیس س//ازمان برنامه و بودجه ش//ده بود و سپس در یک کارگروه تخصصی کمیس//یونهای اجتماع//ی دولت مورد بررس//ی قرار گرفت. وی افزود: پس از بحث و بررس//ی در ۶جلس//ه، سرانجام اساسنامه شرکت قطارهای حومهای در کارگروه تخصصی به تصویب رس//ید و روانه کمیسیون اجتماعی شد. معاون مسافری ش//رکت راهآهن اظهار کرد: در صورت تصویب اساس//نامه ش//رکت قطارهای حومهای در کمیسیون اجتماعی دولت باید منتظر تصویب آن در نشس//ت هی//ات وزیران بود که به مح//ض تصویب اقدام برای تاس//یس این شرکت زیرمجموعه شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران آغاز میشود. موسوی تصریحکرد: طبیعی است که هنگام کار کارشناسی و تخصصی ابهامهایی برای افراد صاحبنظر بهوجود آید اما با توجه به اطالعاتی که در نشس//تها ارائه شد و با توجه به تجربه کش//ورهای اروپایی با کمترین تغیی//رات(در حد کلمه و عبارت) در هفته گذش//ته به تایید و تصویب اعضای کارگروه تخصصی رس//ید. وی با اش//اره به ویژگیه//ای قطار حومهای گف//ت: در کنار کاهش مصرف س//وخت و تلفات رانندگ//ی و همچنین کاهش آالیندههای زیس//ت محیطی نقش مهمی دارد، روزانه حدود ۰۵۵هزار خودرو از حومه وارد و همین تعداد نیز در بعدازظهر از تهران خارج میش//وند. لذا اگر امکان جابهجایی این تعداد مس//افر خودروها از طریق شبکه ریلی فراهم شود در کاهش آلودگی پایتخت، مصرف سوخت، تلفات رانندگی و ترافیک به ارقام بزرگی دس//ت خواهیم یافت. موس//وی ادامهداد: در حالی س//هم حملو نق//ل حومهای ایران در جابجاییها حدود ۲درصد اس//ت که کش//ورهای اروپایی مانن//د آلمان این رقم حدود ۵۵درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.