تغییرات زود هنگام قوانین؛ تصمیمگیری دیرهنگام مدیران

چشم اسفندیار تولیدات صنعتی کشور

SMTnewspaper - - صنعت -

این روزها قیمت برخی از محصوالت چندبرابر ش//ده و پیش//امد تحریمی جدید سبب شده ارزش پول کشور دچار افت ش//ود. برخی کارشناس//ان اقتصاد این امر را فرصتی برای تولید میدانن//د زیرا با کاهش ارزش ریال و افزایش چند برابری ن//رخ ارز، صادرات رونق میگیرد و ن//رخ محص//والت تولی//دی کش//ور برای خری//داران ارزانتر تمام میش//ود، ضمن آنکه ارز بیشتری بهلحاظ ارزش پولی نصیب کش//ور خواهد ش//د. از ای//نرو، اگر تولیدکنندگان بتوانند بازارهای صادراتی خود را تقویت کنن//د، میتوان امیدوار بود تهدیده//ا به فرصت تبدیل شده و واحدهای صنعتی دوباره رونق بگیرند.

‹ ‹ مواد اولیه مانده در گمرک

عط//ا اکبری یک//ی از تولیدکنندگان فع//ال در حوزه فیلتر اس//ت که با بهرهمندی از فناوری نانو، فیلتر تولید میکن//د. وی درباره روند تولید این فیلترها در ش//رایط فعلیبه گف//ت:ازجملهمش//کالتصنعتگران تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتیشان است. در ش//رایط کنونی مواد اولیه سفارش شده وارد گمرک و انبار شده و برای آنها مجوز ترخیص صادر نمیشود.

وی اف//زود: ع//الوه بر این، نوس//انهای نرخ دالر روی واردات و تولید تاثیر منفی گذاش//ته و هزینههای تولید محص//والت را افزایش داده اس//ت. ازس//وی دیگر، نرخ قطعی ارز اعالم نمیشود تا واردکننده بتواند هزینههای بارگی//ری را پرداخ//ت و محصوالت//ش را ترخیص کند. بهعنوان نمونه، کش//تیرانی ن//رخ دالر مورد نظر را به ما بهعنوان س//فارشدهنده مواد اولیه اعالم نمیکند که ما بتوانی//م هزینهها را پرداخت کرده و قبض بندرعباس را دریافت و بار را به اصفهان ترانزیت کنیم.

او ادام//ه داد: در زمینه مواد اولیه مش//کالت بهم گره خ//ورده و پس از ۲ تا ۳ماه که این مواد، وارد بندرعباس شده، حاال ترخیص نمیشوند. چند هفته است که درگیر این موضوع هستیم بهویژه با وضعیتی که برای نرخ دالر پیش آمده همه سرگردان و بالتکلیف شدهاند.

ای//ن فعال صنعت قطعه تصریحکرد: با وجود تمام این مش//کالت، تولید ادامه دارد و فعالیتها متوقف نش//ده است.

رونق تولید با ممنوعیت واردات

اکبری با اش//اره به بازار فعلی فیلتر گفت: امسال بازار تقاضا مناس//ب است. س//ال گذش//ته تولید روند خوبی داش//ت اما در فروش مشکل داشتیم. امسال بازار تقاضا مطلوب اس//ت اما مس//ئله تامین مواد اولیه، تولید را با چالش روبهرو کرده اس//ت. گویا هر س//ال باید مشکلی برای صنعت وجود داشته باشد.

این تولیدکننده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ممنوعیت واردات کاالهای مشابه ساخت داخل منجر به رونق بخشی از بازار کشور از جمله فیلتر شده، افزود: بله. بهطور قطع جلوگی//ری از واردات قطعاتی که در داخل تولید میش//ود، س//هم صنعتگر را از بازار داخلی بیشتر کرده اس//ت. پیشتر بحث قاچاق خیلی مشکلساز بود. درحالحاضر این مس//ئله ۰۷ تا ۰۸درصد کنترل ش//ده است. عالوه بر آن، حدود ۸ماه است که انتقال ارز بهطور کامل از طریق شبکه بانکی انجام و واردات با ساماندهی بیشتری دنبال میشود.

وی اف//زود: ممنوعیت واردات کاالهای مش//ابه تولید داخل//ی، بازار تولیدکنن//ده داخلی را رون//ق داده و این همان حمایت از کاالی ایرانی است.

‹ تولید با ظرفیت پایین

اکبری در پاس//خ به این پرسش که میزان تولید نیمه نخست سال۷۹ این واحد صنعتی نسبت به مدت مشابه س//ال گذشته چه تفاوتی داش//ته، اظهارکرد: همانطور که گفتم حدود ۴م//اه منتظر بودیم که مواد اولیه مورد نیازمان وارد گمرک ش//ود. در همین زمینه بحث انتقال را داشتیم. این یک طرف موضوع است. مسئله دیگر این اس//ت که رونق اقتصادی نسبت به س//ال گذشته برای واحدهای تولیدی رخ داده اما مشکالت تامین مواد اولیه تولید را دچار چالش تازهای کرده است.

او توضی//ح داد: در ۴ماه گذش//ته از موجودی انبارها ب//رای تولید اس//تفاده کرده و با کاه//ش ظرفیت تولید، فعالیته//ای خود را ادامه دادی//م. به این ترتیب تعدیل نیرو نداشتیم. سال گذش//ته با ۰۵ تا ۰۶درصد ظرفیت فعالیت میکردیم که امس//ال به ۰۲درصد رسیده، تنها به این دلیل که مواد اولیه مورد نیاز ما تامین نمیشود.

این فع//ال صنعت قطعه با بیان اینکه مواد اولیه مورد نیاز خود را تا پایان س//ال تامین ک//رده، گفت: اگر مواد اولیه انبار شده در گمرک ترخیص شود، نیاز تولید ما را تا پایان سال تامین میکند زیرا سختگیریهایی که در زمینه ثبتسفارش کاالها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شده، کمک زیادی به فعالیت واحدهای صنعتی قانونی کرده است.

‹ صادرات نقطه هدف

آی//ا با اعمال ممنوعیت در واردات مش//کلی در تامین م//واد اولیه ب//رای آین//ده نخواهیم داش//ت؟ اکبری در پاس//خ به این پرس//ش نیز گفت: آخرین ثبتسفارشی که داش//تیم از طریق س//امانه نیما بود و قرار اس//ت ارز مورد نیاز هم از این س//امانه تامین ش//ود اما بروکراسی اداری روند تخصیص ارز را طوالنی کرده، ش//اید به این دلی//ل که این قان//ون بهتازگی به مرحله اج//را درآمده، اینگون//ه اس//ت و اگ//ر جلوتر برویم مش//کالت کمتر و روند اختصاص ارزکوتاهتر ش//ود. وی درباره تحریمهای جدی//د و مش//کالت تامین محص//والت م//ورد نیاز هم خاطرنشانکرد: مواد اولیه مورد نیاز از چین وارد میشود و در این زمینه مش//کلی نداریم و تنها مسئله مربوط به موضوع کش//تیرانی و انتقال بار است. ضمن آنکه هزینه حملونقل بار بس//یار افزایش یافته است. به طور نمونه، هزینه کشتی که ما برای انتقال محصوالت خود استفاده میکردیم، بی//ن ۰۰۸ تا ۰۰۹ دالر بود که درحالحاضر حدود ۲هزار دالر ش//ده است. در حالی که همین مبلغ هم اعالم نمیش//ود تا تکلیف ترخیص کاالها مش//خص ش//ود. این فعال صنعت با بیان تاثیر افزایش قیمتها بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گفت: این شرایط منجر به کاهش حجم س//رمایهها شده و در آینده توان تولید را پایین میآورد. اما تنها نکته مثبت فرآیند کاری در این ۴ تا ۵ماه، فروش نقدی محصوالت بوده که کمک زیادی به واحدهای تولیدی کرده است. از یک سو، مواد اولیه مورد نیاز را نقد خریداری میکنیم و از سوی دیگر هم نقدی میفروش//یم. این س//بب ش//ده مشکل سال گذش//ته را در زمینه چکهای برگشتی نداشته باشیم. بهعنوان نمونه، درحالحاضر این واحد صنعتی از س//ال گذش//ته ۵۲۳میلیون تومان چک برگشتی دارد. اکبری درباره ص//ادرات فیلترهای نانویی اظهارکرد: بخش//ی از محصوالت ما به چین صادر میشد که فعال متوقف شده اما پیگیری برای صادرات به اروپا ادامه دارد. فرآیند برای بازاریابی در اروپای ش//رقی چند ماهی اس//ت که دنبال میشود. مش//کالت داخلی برطرف شود، مسیر هموارتر خواهد ش//د. بهدلیل برخ//ی محدودیتهای داخلی باید اولویتبندی کرد و سپس کارها را پیش برد.

‹ سرمایهگذار بالتکلیف

در ادام//ه مصطفی کاظ//مزاده از دیگر تولیدکنندگان قطعهساز کش//ور درباره طرحهای توسعهای واحد خود، گفت: ب//ا توجه به برنامههایی که برای تولید محصوالت داشتهایم، هدفگذاری شده تا دستکم ۰۳ تا ۰۴درصد محصوالت ما صادر شود. همکاری با همتایان بینالمللی در بحث طراحی و س//اخت قالب، سبب میشود بتوانیم زمان را ذخیره کنیم و به کش//ورهای همس//ایه از جمله ترکیه، روس//یه و جمهوری آذربایجان صادرات داش//ته باش//یم. وی اف//زود: س//رمایهگذاری به نس//بت زیادی ب//رای هم//کاری با رن//و و س//یتروئن انجام ش//ده که با وضعیت پیشآمده، نمیتواند خوش//ایند باشد. این فعال صنع//ت قطعه با اش//اره به وضعیت ص//ادرات ادامه داد: درحالحاضر محصوالتی مانند وودس//تاک که متشکل از پلیمر و چوب اس//ت ازس//وی این برند صادر میشود. همچنین در حال رایزنی با صنعتگران یکی از کش//ورها هستیم که محصول ابتدایی را از آنها بگیریم و در کشور تبدی//ل به محص//ول نهایی کرده و س//پس صادر کنیم. کاظمزاده در پایان تصریحکرد: سال گذشته با مشارکت یکی از خودروس//ازان بینالمللی که با کش//ور همکاری داشت، قرار بود قطعاتی مانند رو دری، داشبورد، کنسول ...و در این واحد صنعتی ساخته و صادر شود و اگر الزم بود در سایر کشورها مانند مراکش سرمایهگذاری کرده و محصوالت از این کشور صادر شود اما در شرایط کنونی بای//د منتظر ب//ود و دید ادامه همکاریها به چه ش//کل پیش خواهد رفت.

عطا اکبری

مصطفی کاظمزاده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.