واگذاری ۰۰۱ درصدی زمینهای ناحیه صنعتی مهمانک

SMTnewspaper - - صنعت -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی خراسان شمالی در بازدید اس//تاندار خراس//ان ش//مالی و رئیس بنیاد مستضعفان کش//ور از ناحیه صنعتی مهمانک در شهرستان مانه و سملقان گف//ت: ۰۰۱درصد زمینهای صنعتی ناحی//ه صنعتی مهمانک واگذار شده است.

به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابطعمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان خراس//ان شمالی، سیاوش وحدت افزود: با توجه به اعطای تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری و تکمیل زیرس//اختهای مورد نیاز اس//تقرار صنایع در ناحیه صنعتی مهمانک، کلی//ه زمینهای صنعتی این ناحیه صنعتی به متقاضیان سرمایهگذاری واگذار شد.

وی تاکید کرد: این واگذاری در ۳ ماه پایانی س//ال ۷۹ انجام شده است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراسان شمالی تاکید کرد: شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان ش//مالی به دلیل تولید انگور قابلیت صادرات انگور و س//اخت سردخانه و صنایع وابسته به انگور را دارد و وجود یک شهرک و یک ناحیه صنعتی در این منطقه ش//رایط س//رمایهگذاری را تسهیل میکند.

محمدرضا خباز، استاندار خراسان شمالی نیز در این بازدید گفت: برای ایجاد تغییر در زندگی، باید در ایجاد خودباوری در جامعه و بهویژه جامعه روستایی کوشید.

خباز با اش//اره به انتخاب مانه و س//ملقان ب//ه عنوان یکی از ۴ شهرس//تان کش//ور برای اجرای طرحهای محرومیتزدایی بنیاد مس//تضعفان، گفت: هدف از اجرای این طرح اش//تغال و خودکفایی مردم مناطق محروم و اس//تفاده بهینه از اس//تعداد و ظرفیتها است. محمد سعیدیکیا، رئیس بنیاد مستضعفان بر آغاز اجرای طرحهای محرومیتزدایی و اشتغالزا در مناطق محروم روستایی مانه و سملقان تاکید کرد و گفت: برای اجرای این طرح از نخبگان دانش//گاهی و نیز قابلیتها و ظرفیتهای موجود در این شهرستان بهره خواهیم گرفت.

س//عیدیکیا با بیان اینکه مانه و سملقان جزو ۴ شهرستان منتخب کشور برای محرومیتزدایی است، افزود: مردم توانایی زیادی دارند و اگر با آنها به گونهای رفتار کنیم که اعتمادشان جلب شود، توان خود را به صحنه خواهند آورد.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی، اس//تاندار خراسان شمالی، رئیس بنیاد مس//تضعفان کشور و جمعی از مسئوالن اس//تانی و شهرس//تانی از سردخانه مس//تقر در ناحیه صنعتی مهمانک بازدید کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.