راهاندازی خط تولید آهن اسفنجی «کچاد» تا ۲ ماه دیگر

SMTnewspaper - - معدن -

در روزهایگذش//ته، ش//ایعههایی مبن//ی ب//ر افزایش نرخ بهره مالکانه س//نگآهنیها در بازار رد و بدل میشود. در همین راستا و برای بررسی درستی یا نادرس//تی این مطلب، سراغ محمود نوری//ان، مدیرعامل ش//رکت معدنی و صنعتی چادرمل//و رفتیم. به گزارش بورسنیوز وی با رد این شایعهها عنوان کرد که تا امروز حتی با دولت در این زمینه رایزنی و صحبتی نشده است.

نوری//ان در زمین//ه آخرین وضعیت ش//رکت گف//ت: در آین//ده نزدیک کارخان//ه تولید آهن اسفنجی خود را راهاندازی خواهیم کرد.

مدیرعامل چادرملو با بیان اینکه این کارخانه حداکث//ر تا ۲ ماه آینده ب//ه بهرهبرداری خواهد رس//ید، به بورس آنالین گفت : با راهاندازی این کارخان//ه توان اقتص//ادی چادرملو افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در ادام//ه افزود: درحالحاضر برای تولید فوالد اقدام به خرید آهن اسفنجی میکنیم، اما با راهاندازی این خط تولید، دیگر نیازی به خرید بیرونی نداریم.

نوری//ان تاکید ک//رد: ارزشاف//زودهای که از تبدیل گندله به آهن اسفنجی پرداخت میشد، ب//ا راهاندازی این خط تولی//د، در مجموعه باقی خواهد ماند و سود این کار به سود کلی مجموعه اضافه خواهد شد.

وی ب//ا اش//اره به تاثیر تحریمه//ا در روند این ش//رکت گفت: تحریمها تا امروز تاثیری در روند ش//رکت نداش//ته و از این پس هم اثری نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.