افزایش ۴۱ درصدی تولید شمش فوالدسازان بزرگ

SMTnewspaper - - معدن -

میزان تولید ش//مش فوالد ش//رکتهای بزرگ کش//ور در ۶ ماه نخس//ت س//ال ۷۹، بیش از ۴۱ درصد رشد کرد.

به گ//زارش روابط عمومی س//ازمان توس//عه و نوس//ازی معادن و صنایع معدنی ایران، ۷ شرکت فوالدس//از کش//ور از ابت//دای فروردین ت//ا پایان شهریور امسال، ۹ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۰۸۷ تن شمش فوالد تولید کردند.

از ای//ن میزان، مجتمع ف//والد مبارکه (مبارکه، هرمزگان و س//با) ۴ میلی//ون و ۴۴۷ هزار و ۹۵۷ تن، فوالد خوزس//تان ی//ک میلیون و ۹۰۹ هزار و ۸۷۵ ت//ن، ذوب آهن اصفهان یک میلیون و ۳۲۱ ه//زار و ۶۴۸ تن، ف//والد کاوه جنوب ۹۷۴ هزار و ۷۳۱ تن، فوالد خراس//ان ۲۰۵ ه//زار و ۰۳۶ تن، طرح ثامن چادرملو ۳۳۴ هزار و ۴۵۸ تن و فوالد آلیاژی ایران ۰۱۲ هزار و ۶۷۹ تن فوالد خام تولید کردند.

می//زان تولی//د ش//رکتهای یادش//ده در ش//هریور امس//ال، ی//ک میلی//ون و ۴۵۵ ه//زار و ۱۱۳ ت//ن ب//ود ک//ه در مقایس//ه ب//ا می//زان تولی//د س//ال گذش//ته، ۶ درص//د رش//د نش//ان میدهد.

‌رش/د‌۸‌درص/دی‌تولی/د‌محصوالت‌ ‹ فوالدی

۹ ش//رکت بزرگ فوالدی از ابت//دای فروردین ت//ا پای//ان ش//هریور، ۵ میلی//ون و ۳۴۶ ه//زار و ۴۳۹ ت//ن محصوالت ف//والدی (ان//واع ورق، لوله تیرآه//ن، میلگ//رد، ش//مش کاالی//ی، کالف و ری//ل) تولی//د کردن//د که نس//بت به رق//م مدت مش//ابه س//ال گذش//ته، ۸ درصد رش//د نش//ان میدهد.

از ای//ن میان، مجتمع ف//والد مبارکه (مبارکه و س//با) ۳ میلی//ون و ۳۳۴ ه//زار و ۱۷۲ تن، ذوب آهن ی//ک میلیون و ۹۷ ه//زار و ۷۹۸ تن، فوالد اکسین ۰۷۳ هزار و ۱۰۱ تن، فوالد خراسان ۲۷۲ هزار و ۹۹۸ ت//ن، فوالد آذربایج//ان ۶۴۱ هزار و ۰۷۱ ت//ن، فوالد آلیاژی ای//ران ۴۲۱ هزار و ۴۷۶ تن، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ۶۱۱ هزار و ۴۲۱ ت//ن، نورد و لوله اهواز ۶۸ هزار و ۴۰۳ تن و گ//روه ملی صنعتی فوالد ایران ۴۱ هزار و ۴۹۴ تن تولید کردند.

‌رشد‌آهن‌ثبتی ‹

در ۶ ماه نخس//ت امس//ال، ۱۱ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۸۹۵ تن آهن اس//فنجی تولید ش//د که در مقایسه با رقم مدت مش//ابه سال گذشته، حاکی از افزای//ش ۹۱ درص//دی تولی//د ای//ن محصول است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.