‌فلز‌یها‌و‌معدن ‌یها‌در‌صدر‌قرمزپو‌شها

افت‌۶‌هزارتایی‌شاخص‌در‌تاالر‌شیشه‌ای

SMTnewspaper - - معدن -

فعاالن بازار س//هام روز گذش//ته (۱۲مهر) ش//اهد کاهش نرخ س//همها و افت ۰۰۰۶ واحدی ش//اخص بورس بودند. عرضههای س//نگین حقوقیها در هفته گذش//ته بر داد و ستدها در بازار سهام تاثیرگذار بوده اس//ت. فعالیت حقوقیها در هفته گذشته کفه عرضه را نس//بت به تقاضا به شدت سنگین کرد و باعث شد نرخ سهمها در بسیاری از گروهها با افت شدید همراه شود.

بع//د از مدتی ک//ه با توج//ه به افزای//ش نرخ دالر بازیگران بازار س//هام ش//اهد رشد پی در پی قیمتها و شاخص کل بودند، ریسک سیستماتیکی سبب شد سهامداران بورسی در صف فروش بایستند.

‌بدون‌دلیل،‌بدون‌علت ‹

مرتضی شبانی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو ب//ا گف//ت:افتروزگذش//تهش//اخصبورس مربوط به یک گروه نیست و تمام بازار منفی شد. وی افزود: افت ش//اخص بورس هیچ دلیل بنیادی نداشت و به نظر میرس//د بیش//تر دلیل سیستماتیک داشته باشد.

ش//بانی در ادام//ه تاکید کرد: این در حالی اس//ت ک//ه تاکنون هی//چ اتفاقی که بر قیمته//ا تا این حد تاثیرگذار باش//د رخ نداده است؛ نه تولید تغییر کرده و ن//ه وضعیت گروه معدنیها و فوالدیها دچار تغییر بنیادی شده است.

ش//بانی در ادامه افزود: گروه معدنیها و فوالدیها دارای ظرفیتهای رش//د بالقوهای هستند که ممکن است از نگاه بازار سرمایه به آن توجه نشده باشد.

این کارشناس بازار س//رمایه در ادامه گفت: جالب اینجا است در روزهای پایانی هفته گذشته گروههایی که ص//ف خرید داش//تند روز گذش//ته بهاتفاق صف فروش را تجربه کردند؛ این امر نشان میدهد هیجان بازار سرمایه بر منطق و عقالنیت بازار غلبه پیدا کرده و باعث نوس//ان ش//دید در قیمتها شده است و این اتف//اق به ض//رر کل بازار به ویژه س//هامداران تازهکار است که تجربه اندکی در سرمایهگذاری بازار سرمایه دارند.

‌تازه‌واردها ‹

علیاصغ//ر بهرام//ی کارش//ناس ب//ازار فل//زات نیز درگفتوگ//وبا گفت:هیچمنطقیدرپش//ت ریزش ش//اخص ب//ورس روز گذش//ته نمیبینم. هیچ دلی//ل عقالن//ی محکمهپس//ند و قابلتحلیلی وجود ندارد که نش//ان دهد افت روز گذشته قابل پیشبینی باش//د. وی افزود: با این ح//ال میتوان گفت ترس از تحریمهای ۳۱ آبان و حرکت گلهای سهامداران باعث ریزش شاخص بورس شده است.

وی ادام//ه داد: بیش//ترین تلف//ات ای//ن ری//زش را تازهوارده//ای ب//ورس تش//کیل میدهن//د چراکه به درس//تی هدای//ت نش//ده و ب//ه س//مت صندوقهای مشترک سوق داده نشدهاند.

بهرامی در ادامه تصریح کرد: منطق گلهای حرکت کردن در بورس که باعث میشود گاه دستجمعی در صف خرید بنشینند و گاه در صف فروش، نشاندهنده این اس//ت هیچ تحلیل تکنیکالی پش//ت تصمیمشان نیس//ت و خریداران تازهکار هستند. با این حال ضرر را به مجموعه سهامداران وارد میکنند. شاخص کلی این خریداران این اس//ت که ت//ا میبینند صف خرید تشکیل شد، سهام خریداری میکنند و تا صف فروش تشکیل میشود به صف فروش میپیوندند.

ای//ن کارش//ناس بازار س//رمایه تاکید ک//رد: وقتی ش//نیدیم ۰۰۵ ه//زار کد معامالتی در نیمه نخس//ت امس//ال باز ش//ده نباید خیلی خوش//حال میش//دیم بلک//ه باید ارزیابی میکردیم چه تعداد از این کدهای معامالتی به س//مت صندوقهای مشترک که ۵ تا ۶ صندوق بیشتر نیستند، جذب شدهاند تا این سرمایه در بورس ماندگار باشد.

وی اف//زود: ب//ا ری//زش روز گذش//ته بس//یاری از س//رمایهگذاران از بورس خارج میش//وند و هیچگاه ب//ه ب//ورس بازنمیگردند. این در حالی اس//ت که به عنوان یک کارش//ناس توصیه میکنم اگر ش//خصی ۰۰۱ میلی//ون توم//ان س//رمایه با خود آورده اس//ت ۰۱ میلیون//ش را نگه دارد و هرچه س//هام خواس//ت بخ//رد و ۰۹ میلیون آن را به صندوقهای مش//ترک بدهد ک//ه تفکر یک دکترای مالی پش//ت خریدهای آن اس//ت. به این ش//کل خریدش در خطر نمیافتد و امنیت بیش//تری داشته و امنیت بیشتری نسبت به حرکتهای دستجمعی دارد.

وی تاکید کرد: در امریکا ۰۸ درصد سرمایهگذاران در این صندوقها عضو هستند و خرید خود را به این شکل انجام میدهند.

‌شکست‌نماگر‌در‌کانال‌۰۰۲‌هزار ‹

روز گذش//ته ش//اخص کل بازده نق//دی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ش//اهد افت ۲۸۹۵ واحدی ش//د و تا تراز ۵۷۱ هزار و ۲۳ واحدی پایین آمد. این در حالی است که در هفتههای گذشته بسیاری امید داش//تند نماگر اصلی بازار برای نخستینبار در تاریخ بورس کانال ۰۰۲ هزار واحدی را بشکند.

ایس//نا نوشت: ش//اخص کل هموزن نیز ۹۹۶ واحد افت کرد و به ۸۲ هزار و ۰۴۷ واحد رس//ید. شاخص آزاد ش//ناور نیز با افت فزاینده ۸۲۴۶ واحدی تا رقم ۷۸۱ هزار و ۵۱۴ واحدی پایین آمد و ش//اخص بازار اول و دوم ب//ه ترتیب اف//ت ۰۰۷۴ واحدی و ۰۱ هزار واحدی را تجربه کردند.

این افت قیمتها و ش//اخص در چند ماه گذش//ته کمسابقه است؛ به طوری که درحالحاضر شاهد این هستیم چه در گروههایی که صادراتمحور هستند و چه در گروههایی که صادرات محور نیستند، لحظه به لحظه قیمتها در حال کاهش است.

فوالد مبارک//ه اصفهان، معدنی و صنعتی گلگهر و مل//ی صنایع مس ایران هر یک به ترتیب ‪۲۱۳ ۷۹۴،‬ و ۴۸۲ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص کل داشتند. بازار روز گذش//ته در حدی افت نرخ را تجربه کرد که کمتر شرکتی سعی کرد در زمینه تقویت شاخص کل حرکت داشته باشد.

در گروه فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای روند قیمتها به ش//دت کاهنده بود؛ به طوری که در تمام س//همها شاهد افت نرخ تا مرز ۵درصدی بودیم. از طرف//ی صفهای فروش پای//دار به طور تقریبی در بسیاری از سهمهای این گروه مشهود بود.

موض//وع عرض//ه نف//ت خ//ام در ب//ورس و نح//وه قیمتگذاری آن بیش از گذش//ته محل مناقشه قرار گرفت//ه و این موض//وع میتواند روی نرخ س//همها و تصمیم معاملهگران تاثیرگذار باشد.

در گروه فلزات اساس//ی نیز تمام نمادها یکدست قرمزپوش ش//دند و بس//یاری کاهش ن//رخ بیش از ۴ درص//دی را تجربه کردند. محصوالت ش//یمیایی نیز ش//اهد روند مشابهی بودند. خودروییها نیز همگام با روند کلی بازار با کاهش نرخ مواجه ش//دند. صفهای فروش در این گروه نیز قابل مشاهده بود.

ارزش معامالت بورس تهران روز گذش//ته به ۱۲۷ میلی//ارد توم//ان رس//ید و حجم معام//الت عدد ۷.۱ میلی//ارد س//هم و اوراق مال//ی را تجربه ک//رد. تعداد معام//الت این بازار نی//ز به ۰۰۱ ه//زار و ۶۲۵ نوبت رس//ید. آیفکس نیز ک//ه در روزهای گذش//ته کانال ۰۰۰۲ واحدی را پشتس//ر گذاش//ته بود، دیروز ۲۷ واحد افت کرد و به رقم ۰۴۹۱ واحدی رس//ید. ارزش معامالت این بازار ۸۲۳ میلیارد تومان را رد کرد.

علیاصغر بهرامی منطق حرکت تودهای در بورس باعث میشود گاه دستجمعی در صف خرید بنشینند و گاه در صف فروش

مرتضی شبانی افت شاخص بورس هیچ دلیل بنیادی نداشت و به نظر میرسد بیشتر دلیل سیستماتیک داشته باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.