تصمیمهای جدی برایحلوفصل 5 دغدغه مهم اقتصاد

بهره‌گیری‌از‌پیشنهادهای‌‌فعاالن‌و‌کارشناسان‌اقتصادی‌مهم‌است‌ ‌برای‌رفع‌مشکالت‌بانکی‌برنامه‌داریم

SMTnewspaper - - تجارت - زهره محس/نی ش/اد:

س//ایه مش//کالت در حالی روزبهروز بر اقتصاد ایران سنگینتر میشود و با قرار گرفتن در شرایط جدید اعمال تحریمها، بخشهای اقتصادی با چالشهای جدی روبهرو ش//دهاند که این امر سبب شده وضعیت پیش روی اقتصاد کشور و اینکه چگونه باید در این برهه حس//اس بر مشکالت این بخش فائق آمد، یکی از دغدغههای مهم سیاس//تگذاران و مس//ئوالن کشور تلقی شود. با توجه به اهمیت این موضوع در جلسه سران قوای سهگانه که با حضور رهبر معظم انقالب برگزار شد، مسائل اقتص//ادی و مش//کالت این بخش محور بحث و بررس//یها قرار گرفت.

رهبر معظم انقالب اس//المی، در این جلس//ه، اعضای شورای عال//ی هماهنگ//ی اقتص//ادی را به اتخ//اذ تصمیمه//ای قاطع و راهگش//ا درباره مس//ائل اصلی و چالشهای مهم اقتصاد کش//ور توصی//ه و تاکید کردند: برای حل برخی مس//ائل کلیدی اقتصاد مانند مش//کالت نظام بانکی، نقدینگی، اش//تغال، تورم و فرآیند بودجهری//زی باید تصمیمهای جدی و عملیاتی بگیرید. حضرت آیتاهلل خامنهای در این جلس//ه گفتند که حل مش//کالت جاری اقتصاد کشور و تامین نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تالش فوقالعاده اس//ت زیرا این مشکالت بهویژه مشکل گرانی و کاه//ش قدرت خرید، معیش//ت بخش زی//ادی از مردم بهویژه طبقههای ضعیف جامعه را دچار تنگنا کرده است.

ایش//ان قوای س//هگانه بهویژه دولت را به اس//تفاده از نظرها و راهحله//ای اقتصاددان//ان دلس//وز و فع//االن بخ//ش خصوصی فراخواندند و گفتند: ش//رایط کنونی کش//ور موجب ش//ده است نخب//گان و فعاالن دلس//وز احس//اس مس//ئولیت مضاعف کرده و ظرفیتها و داش//تههای علمی و تجربی خود را به مس//ئوالن عرضه کنند. بنابراین، قدر این فرصت را بدانید و از پیشنهادهای فعاالن دانشگاهی و اقتصادی استفاده کامل کنید.

حض//رت آیتاهلل خامنهای با تاکید بر لزوم همافزایی هر ۳ قوه و نهادهای مختلف کش//ور، خاطرنش//ان کردند: هیچ بنبس//ت و مش//کل غیرقابل حلی در کش//ور وجود ندارد و ما به فضل الهی و با عزم و اراده مردم و مس//ئوالن و با اس//تفاده از ظرفیت بیبدیل جوان//ان و نخبگان توانمند ایران عزیز و با فعال کردن ظرفیتها و مناب//ع ممتاز کش//ور، به یقین بر مش//کالت درونی و تحمیلی فائق خواهیم آمد.

‹

درحالی رهبر معظم انقالب بر اتخاذ تدابیر و تصمیمهای جدی و عملیاتی برای حل مش//کالت کلیدی اقتصاد تاکید کردند که رئیس کل بانک مرکزی نیز در راس//تای فرمایش//ات رهبر معظم انق//الب اظهار کرد: برای رفع مش//کالت بانک//ی برنامه داریم که عملیاتی میکنیم. عبدالناصر همتی در پس//ت اینستاگرامی در زمینه فرمایشات رهبر معظم انقالب و بانک مرکزی نوشت: رهبر معظ//م انقالب ب//ر اتخاذ تدابیر و تصمیمه//ای جدی و عملیاتی برای حل ۵ مشکل کلیدی اقتصاد تاکید کردند که از ۵ مورد، ۳ مورد آن یعنی مش//کالت نظام بانکی، نقدینگی و تورم در حیطه مس//ئولیت مستقیم بانک مرکزی است. همتی با بیان اینکه اگر موض//وع ارز را ه//م ب//ه آن اضافه کنیم، خطیر بودن مس//ئولیت بان//ک مرکزی و اهمی//ت اقدامها و برنامهه//ای آن برای اجرای فرامین رهبری را آش//کار میسازد، افزود: همراهی اعضای دولت در پیش//برد سیاستهای بانک مرکزی و پشتیبانی دو قوه دیگر، ش//رط اساس//ی فائق آمدن بر مشکالت اس//ت. رئیس کل بانک مرک//زی تاکید کرد: برای کنترل و هدایت نقدینگی، کند کردن روند رش//د تورم و در پ//ی آن، کاهش تدریجی آن، اولویتبندی مشکالت درهمتنیده نظام بانکی و دریافت مجوزهای الزم برای اصالح تدریجی آن و تبدیل شبکه بانکی به موتور محرکه اشتغال و تولید، بهویژه س//اماندهی بازار ارز و حرکت در مس//یر نرخ ارز تعادلی با توجه به ش//رایط اقتصادی کشور، برنامههای مشخصی داری//م که با مش//ورت صاحبنظران اقتص//ادی، بانکی و ارزی و همراهی مدیران و کارشناس//ان بانک مرکزی و نظام بانکی آن را عملیاتی و اجرا خواهیم کرد.

‌هماهنگی‌و‌تعامل،‌شرط‌نخست‌رفع‌مشکالت ‹

کارشناس//ان با توجه به تاکیدهایی که درباره رفع مش//کالت اقتص//ادی میش//ود، معتقدن//د با هم//کاری و اتح//اد و با اعمال سیاس//تهای پولی و مالی مناس//ب، میتوان از این برهه زمانی حساس کنونی اقتصاد کشور عبور کرد و مشکالت را بهتدریج از میان برداشت و این موضوع مقوله بسیار مهمی است.

علی صادقین، کارش//ناس اقتصاد و اس//تاد دانشگاه در این باره در گفتوگ//و با «گس//ترش تجارت» بیان ک//رد: از آنجا که بانک مرکزی متولی اجرای سیاس//تهای پولی اس//ت و دولت وظیفه اج//رای سیاس//ت مال//ی را دارد، ب//ه دلیل مکمل ب//ودن این دو ابزار در اقتصاد، بیش//ک ب//دون هماهنگی دولت و بانک مرکزی نمیتوان سیاس//تهای پولی و مالی مناسبی را برای متغیرهای کالن اقتص//اد تضمی//ن ک//رد و آن را به نتیجه رس//اند. او با بیان اینک//ه هماهنگی تمامی قوا و بخشه//ای اقتصادی برای اعمال سیاس//تهای مناسب در حوزه اقتصاد و کاهش نقش سفتهبازان در بازارهای اصلی بس//یار حیاتی و مهم اس//ت، ادامه داد: بخش قاب//ل توجه//ی از بههمریختگ//ی بازارها، تقاضای س//فتهبازی و ورود دالالن به این عرصه اس//ت که میتوانند با فعالیتش//ان در بازاره//ا مکانیس//م قیمتهای تعادلی را به ه//م بزنند که در این زمینه هم همکاری قوه قضاییه برای کنترل این وضعیت بس//یار قابل اهمیت اس//ت. صادقین افزود: نکته مهم دیگر در ش//رایط فعلی، بحث تدوین بودجه س//ال آینده کشور است که مهم است مبتنیبر ش//رایط موجود و وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور، برنامهنویس//ی دوباره شود و نرخ ارز به صورت واقعی تعدیل، نرخ تورم به شکل منطقی در حقوق و دستمزدها لحاظ شود و قدرت خرید و معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد. او بر این باور است که باید ش//اخصهای اقتصادی متناس//ب با متغیرهایی همچون تورم، نقدینگی، نرخ ارز و متغیرهای دیگر تثبیت شود تا کمترین ضربهپذیری را در برابر مش//کالت داش//ته باشیم. البته این هدف زمانی میس//ر میش//ود که انضباط پولی و مالی از سوی متولیان این امر به ش//کل درس//ت و دقیق عملیاتی شود. این کارشناس معتقد است که تمامی این اقدامها باید به صورت واقعبینانه و با نظارت دقیق در کش//ور اجرایی شود تا بلکه گامی شود در جهت رفع مش//کالت اقتصادی. سیاس//تها و برنامههای دولت و بانک مرک//زی با توجه به ش//رایط جدید، اینکه تا پایان س//ال چگونه اجرایی شود بسیار دارای اهمیت است. صادقین با بیان اینکه در رفع مش//کالت اقتصادی، با وجود نقش مهم نظام بانکی که ۰۹ درصد تامین مالی بخشهای اقتصادی را برعهده دارد، نخستین جایی است که باید جراحی و اصالح شود، افزود: اگر نظام بانکی ما بتواند در فعالیت اقتصادی کارآمدتر باش//د و بخش اقتصادی را تامی//ن مالی و حمایت کند، میتوان امیدوار بود که بس//یاری از مش//کالت رفع ش//ود. به نظر من، قویترین ضربهگیر اقتصاد جراحی نظام بانکی است.

‌رفع‌مشکالت‌اولوی ‌تبندی‌شود‌ ‹

میث//م موس//ایی از دیگر کارشناس//ان اقتصاد در ای//ن باره در گفتوگ//و با «گس//ترش تج//ارت» با بیان اینکه رفع مش//کالت اقتصادی با وجود ش//رایط جدیدی که اقتصاد کش//ور در آن قرار گرفته است مستلزم اعمال سیاستهای درست و مناسب است، افزود: در این راستا، ابتدا باید مشکالت را اولویتبندی کنیم و بر مبنای اهمیت آنها با اعمال سیاس//تهای مناس//ب و بهموقع، در صدد رفع آنها برآییم.

او ب//ا بی//ان اینک//ه یکی از بخشهای مهم اقتص//اد که در گیر مش//کالت زیادی اس//ت، نظام بانکی است که ابتدا باید مشکالت این بخش رفع ش//ود، افزود: بدهی دولت به بانکها در سالهای گذش//ته مشکالت مالی زیادی را برای این بخش به وجود آورده است که در نخستین اقدام، باید بدهی دولت به این بخش تسویه ش//ود و این موضوع یکی از اولویتهای مهم اس//ت. به گفته او، با رفع مش//کالت مالی بانکها، این بخش میتواند در حوزه اقتصاد موثرت//ر و کارآمدت//ر عمل کند و این موضوع در رفع مش//کالت اقتصادی کش//ور بس//یار دارای اهمیت است. موسایی همچنین تسهیل ورود گردشگران و سرمایهگذاران خارجی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این موضوع از دغدغههای مهمی اس//ت که باید به آن بهش//دت پرداخته شود زیرا هر چه بر تعداد سرمایهگذاران و گردش//گران خارجی به کشور افزوده شود، میتوان امیدوار بود که در ش//رایط فعلی ارز بیشتری وارد کشور شود؛ این امر بر رفع مش//کالت ارزی کش//ور نیز تاثیرگذار خواهد بود. این کارشناس ب//ا تاکی//د بر اینک//ه توجه ویژه به ای//ن دو مقوله در کنار س//ایر اقدامهایی که سیاس//تگذاران میتوانند انج//ام دهند، تا اندازه زیادی مش//کالت را رفع و ش//رایط را بهتر خواهد کرد، افزود: در این راس//تا، برای اینکه بتوانیم به راهکار مناسبی برسیم و برنامه درس//تی را تدوین کنیم نیاز اس//ت مسئوالن اقتصادی کشور در این شرایط بیش از هر زمان دیگری به نظر و پیشنهاد کارشناسان و اقتصاددان//ان توج//ه کنند و از آن بهره ببرن//د. به گفته او، اگر اطالعات درس//ت، ش//فاف و دقیق از وضعیت اقتصادی کش//ور و متغیرهای کالن اقتصادی وجود داش//ته باش//د تا کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بتوانند به عنوان یک مرجع به آن اس//تناد کنن//د، بیش//ک راهکارها و سیاس//تهای بهت//ری را میتوانند ارائه دهند تا سیاس//تگذاران در رفع مش//کالت اقتصادی از آن بهره ببرند. موس//ایی بر این باور اس//ت که باید جزئیات اطالعات اقتصادی در اختیار تحلیلگران اقتصادی قرار گیرد تا بر اس//اس این اطالعات وضعیت اقتصادی را ارزیابی کنند و برای آن راهکار دهند. این موضوعی اس//ت که میتواند زمینه اتخاذ تصمیمهای بهتر را در حوزه اقتصادی فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.