‌نظام‌بانکی‌نیازمند‌تغییر

SMTnewspaper - - تجارت -

در اقتصادی که ۰۹ درصد تامین مالی بخشهای آن برعه//ده نظام بانکی اس//ت و با تکیه بر این بخش اس//ت که چ//رخ فعالیته//ای اقتصادی راحتتر میچرخ//د، بانکها باید از کارآمدی و وضعیت مناس//بی برخوردار باشند تا بتوانند بر مشکالت این بخشها فائق آیند و چتر حمایتی خود را توس//عه دهند. این مهم در حالی است که با وجود تشدید مشکالت اقتصادی و شرایط جدیدی که در این بخش ایجاد ش//ده اس//ت، کارکرد بانکها نسبت به گذشته تغییری نکرده و حمایتهای بانکها آنطور که باید جوابگوی نیاز فعلی بخشهای اقتصادی نیست.

دلی//ل ای//ن ام//ر مش//خص اس//ت؛ قوانین، ضوابط، ش//رایط و در کل س//اختار نظام بانکی ما، چیزی نیس//ت که با شرایط فعلی اقتصاد کش//ور همخوانی داشته باشد و گوی//ا از قافل//ه رش//د عق//ب مانده و همی//ن ام//ر باعث ش//ده ت//ا نتواند جوابگ//وی نیازهای فعل//ی جامعه ما شود.

باید قب//ول کنیم که نظ//ام بانکی م//ا نیاز ب//ه اص//الح و جراحی اساس//ی دارد و باید در تمامی بخشهای آن بازنگری ش//ود تا از این بابت آس//یبهای جدیت//ری به اقتصاد وارد نشود. در این مس//یر باید اقدامهایی شود ک//ه قوانی//ن و س//اختار نظام بانکی به س//مت استانداردس//ازی حرکت کند و ب//ه عبارتی، به استانداردهای بینالمللی نزدیک شود.

در ای//ن مس//یر بای//د مش//کالت ترازنامهای بانکه//ا، مطالب//ات غیرج//اری و انباش//ت بدهیهای دولت بهش//دت مورد پیگیری قرار گیرد و به مس//ئله اس//تقالل بان//ک مرک//زی، افزایش سرمایه بانکها ...و توجه ویژهای شود تا بلکه از این بابت بانکها توانمندتر و قدرتمندتر در اقتصاد کش//ور ظاهر ش//وند و مش//کالت این بخشها را بهتدریج از میان بردارند.

باید قبول کنیم که در شرایط فعلی که نقش بانکها تا این حد در اقتصاد کش//ور مهم است، موضوع اصالح نظام بانکی باید هرچه س//ریعتر عملیاتی شود تا بتوانیم از شرایط حساس فعلی کشور بدون آسیب جدی عبور کنیم. این امر با عزم جدی و تالش بیشتر ممکن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.