با تکیه بر توانمندی شرکتهای داخلی از تحریمها عبور میکنیم

SMTnewspaper - - تجارت -

هجدهمین نمایش//گاه بینالمللی صنعت روز ش//نبه با مش//ارکت 0۸۱شرکت خارجی از ۱۱کشور جهان در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران آغاز بهکار کرد.

بهگزارش ایرنا، در این نمایش//گاه که با حضورمنصور معظمی، مع//اون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هی//ات عام//ل س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ایران(ایدرو) گشایش یافت، بیش از 06۵شرکت داخلی و خارجی حضور دارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین گشایش این نمایشگاه گفت: توانمندی و بلوغ باالی شرکتهای ایرانی، یاریگر کش//ور برای عبور از دوران تحریم خواهد بود.

وی ب//ا بی//ان اینکه ب//ا تحریمهای اقتص//ادی بیگانه نیس//تیم، تصریحکرد: با برنامهریزی انجام شده ازسوی

در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مطرح شد:

دول//ت و تصمیمهای خوبی که در ش//ورای هماهنگی س//ران قوا گرفته ش//د، مش//کل جدی درب//اره صنایع راهبردی در زمان تحریمها نخواهیم داشت.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ای//درو) ادامه داد: صنایع کش//ور بای//د در زمینه ارتق//ای توانمندیهای نیروی انس//انی و دس//تیابی به فناوریهای جدید تالش کند که خوش//بختانه با وجود تعداد زیادی شرکتهای دانشبنیان و همچنین نیروی انس//انی کارآمد و تحصیلکرده بهطور قطع و یقین این تحریمها را پشت سر خواهیم گذاشت.

وی تاکید ک//رد: با تصمیم دولت، حدود هزار و 00۴ قلم کاالیی که در داخل ساخته میشوند، امکان واردات نخواهند داشت.

معظم//ی گفت: آنچ//ه در بازار از کااله//ای خارجی مش//اهده میشود مربوط به گذشته و ثبتسفارشهای قدیمی اس//ت و دولت ازس//وی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته که حتی برخی ثبت س//فارشها را باطل کند.

وی افزود: وزارت صنع//ت، معدن و تجارت ماموریت یافته تا ارزیابی دوباره ب//رای کاالها و تجهیزاتی که در داخل تامین میشوند، داشته باشد.

محمد خضراییقهرمانی، مدیرعامل شرکت بازرگانی بینالمللی ایدرو نیز در حاش//یه برپایی این نمایش//گاه در گفتوگ//و با ایرنا، اظهارکرد: هجدهمین نمایش//گاه بینالمللی صنعت در فضایی افزون بر 03هزار مترمربع و در ۷سالن و فضای باز برپا شده است.

وی گف//ت: آلمان، هند، چین، تایوان، روس//یه، ژاپن، الجزای//ر، س//وئیس، ایتالی//ا، جمهوری چک و فرانس//ه کش//ورهایی هس//تند که در کنار ش//رکتهای ایرانی، جدیدترین تولیدات و خدمات خود را ارائه کردهاند.

آش//نایی با نوینترین تولیدات و پیش//رفتهای این ح//وزه، تبادل اطالع//ات، دان//ش فنی و فن//اوری روز بین مش//ارکتکنندگان، آش//نایی ش//رکتکنندگان و بازدیدکنندگان با آخرین دس//تاوردهای عرضه شده در بخشهای گوناگون صنعت، ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنن//دگان و مصرفکنن//دگان، ایجاد فرصتهای س//رمایهگذاری، ایجاد فرصتهای اشتغالزایی، بازاریابی و توس//عه ص//ادرات، مهمتری//ن اهداف برگ//زاری این نمایشگاه است. هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ته//ران تا ۴۲مهر هر روز از س//اعت ۹ ت//ا ۷۱ در محل دائمی نمایش//گاههای بینالمللی تهران آم//اده بازدید عالقهمندان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.