تهاتر بدهی پیمانکاران وزارت نیرو

SMTnewspaper - - تجارت -

وزی//ر نی//رو از هماهنگ//ی بانک مرکزی ب//ا وزارت نیرو برای تهاتر بدهی پیمان//کاران، تولیدکنندگان و س//ازندگان ش//رکتهای خصوصی خبر داد و اظهار امیدواری کرد که بهزودی این امر اجرایی شود.

رضا اردکانیان در گفتوگ//و با ایبنا، درباره آخرین وضعیت هم//کاری نظام بانکی و بهویژه بانک مرکزی ب//ا وزارت نی//رو ، اظهارک//رد: یک//ی از اصلیتری//ن موضوعهای//ی ک//ه هماکنون درب//اره آن در حال کار کردن با شبکه بانکی هس//تیم، اجرایی کردن بند(ه) تبصره۵ درباره تهاتر بدهی است.

وی ادام//ه داد: ب//ر همین اس//اس بدهیهایی که وزارت نیرو با پیمانکاران، تولیدکنندگان و سازندگان ش//رکتهای خصوص//ی دارد و همچنی//ن بدهی که شرکتهای خصوصی به شبکه بانکی دارند و ارتباطی که شبکه بانکی به وزارت نیرو دارد، تسویه میشود.

وزی//ر نیرو تصریحکرد: همچنی//ن طلبی که وزارت نیرو از دولت بابت تفاوت قیمتهای تکلیفی و قیمت تمام ش//ده آب و برق دارد بر اساس مکانیسم تبصره ۵ ای//ن مجموع//ه میتواند این طلبه//ا را با یکدیگر تهات//ر کند و از رهگذر ای//ن تهاتر امکانی برای بخش خصوصی فراهم شود و در این زمینه دغدغه کمتری ایجاد شود.

وی تصریحک//رد: همچنین اگر ش//رکتی نمیتواند طلب خود را از ش//رکتهای وزارت نیرو دریافت کند میتواند در مقابل بخشی از بدهیها را به شبکه بانکی تسویه کند و امکانی برای فعالیت بیشتر داشته باشد.

اردکانیان اظه//ار امیدواری کرد ک//ه هرچه زودتر گامهای اجرایی ای//ن کار با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزرات نیرو برداشته ش//ود. یادآور میشود، هیات وزیران در نشس//ت ‪/۵۹3۱ /۲۱ ۱۱‬ آییننام//ه اجرایی بند )/ه( تبص//ره (۵) قانون بودجه س//ال6۹3۱ کل کش//ور را تصویب کرد.

براس//اس ماده دو ای//ن آییننامه، واگذاری اس//ناد خزان//ه اس//المی با حفظ ق//درت خرید تا سررس//ید بهمنظور تس//ویه بدهی مس//جل به قیمت اس//می تا س//قف ۵۹هزار میلیارد(000ر000ر000ر000ر۵۹) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد یادشده بهعنوان ابزار مالی بهشمار آمده و با امضای وزیر اموراقتصادی و دارای//ی ص//ادر میش//ود. س//قف واگذاری اس//ناد یادش//ده در ه//ر مرحله ب//ه میزان ۹۱ه//زار میلیارد )۱۹ر000ر000ر000ر000( ریال خواهد بود.

همچنی//ن ب//ه موج//ب م//اده0۱ آن، داد و س//تد ثانویه اس//ناد خزانه اس//المی پس از اختصاص اولیه به طلب//کاران، از طریق عامل واگ//ذاری/ بازار ثانویه براساس زمانبندی اعالم شده ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار امکانپذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف اس//ت تمهی//دات الزم را برابر قوانین و مقررات مربوط درباره پذیرش و انجام معامله اس//ناد خزانه اس//المی موضوع این آییننامه در بازارثانویه به عمل آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.