تن-کیلومتر، مبنای کرایه حمل و نقل جادهای شد

SMTnewspaper - - تجارت -

پیش//نهاد تعیین کرایه حملونقل جادهای داخلی بار براس//اس تن-کیلومتر در ش//ورایعالی هماهنگی ترابری به تصویب رس//ید. بهگزارش خبرگزاری صداوس//یما، براساس اعالم دبیرخانه ش//ورایعالی هماهنگی ترابری کشور، در دویست و نهمین نشست این شورایعالی با حضور و مش//ارکت اعضا پس از بحث و بررس//ی، پیش//نهاد تعیین کرایه حمل و نقل جادهای داخلی بار براس//اس تن-کیلومتر با قرائت گزارش توجیهی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مطرح ش//د و با شرط تامین نظر مراجع رس//می قیمتگذاری کاال و خدمات ازسوی سازمان یادشده، مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.