سوخت فاینانس در موتور قطار اردبیل

۰۵۷ میلیارد تومان فاینانس داخلی به خطآهن میانه-اردبیل اختصاص یافت

SMTnewspaper - - حم ‌ل‌ونقل -

با گذش//ت ۳۱ س//ال از آغاز کار ساخت خطآهن میانه-اردبیل، مشکالت مالی سرعت این پروژه را در سالهای گذشته کند کرده بود. اکنون خبر میرسد ک//ه ۰۵۷ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافته تا پروژه س//رعت بگیرد و براس//اس وعده مسئوالن، حداکثر تا ۳ سال دیگر قطار به اردبیل برسد.

بهگزارش ،س//اختراهآهن۵۷۱کیلومتری که شهرستان میانه تبریز را به اردبیل متصل کند، از سال 2۸ در دس//تور کار قرار گرفت و کلنگ ساخت آن در سال ۴۸ در اردبیل به زمین خورد. گرچه قرار بود این پروژه در مدت ۵ س//ال به پایان برسد اما در سالهای گذشته کمتر از ۰۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ای//ن خطآه//ن ع//الوه ب//ر اینک//ه زمین//ه اتصال اس//تانهای شمال غرب کش//ور به راهآهن سراسری را فراهم میکند، در توس//عه رواب//ط تجاری ایران با کش//ورهای آس//یای میانه و اروپای ش//رقی از مسیر جمهوری آذربایجان نیز نقش مهمی خواهد داش//ت چراکه اس//تان اردبی//ل بی//ش از ۰۸۳ کیلومتر مرز مش//ترک با جمهوری آذربایجان دارد و دروازه ورود بازرگانان ایرانی به کش//ورهای آسیای میانه و منطقه قفقاز بهشمار میرود.

‹

پ//روژه خطآه//ن میانه-اردبی//ل با س//رعت ۰۶۱ کیلومت//ر بر س//اعت ب//رای بخش مس//افری و ۰2۱ کیلومتر بر س//اعت برای حملونقل بار طراحی شده اس//ت. ترافیک مس//افری این راهآهن در س//ال یک میلیون و ۰۰۵ هزار نفر و ترافیک باری آن ۴ میلیون تن پیشبینی شده است.

این خطآهن از ایس//تگاه زاویه در شهرستان میانه آذربایجان ش//رقی آغاز ش//ده و با عب//ور از محدوده دریاچه سد شهریار و دره قزلاوز، به سمت شهرستان اردبیل تغییر مس//یر میده//د و در ادامه، به موازات رودخانه سنگورچای از مناطق کوهستانی به مناطق تپهماه//ور میرس//د و با گذر از مس//یر کناری جاده اردبیل-مهماندوست وارد ایستگاه اردبیل میشود.

این پروژه در 2 بخش میانه-فیروزآباد به طول ۹۷ کیلومت//ر و فیروزآباد-اردبیل به طول ۶۹ کیلومتر در دس//ت اجراست. در مس//یر این خطآهن، 2 ایستگاه تش//کیالتی ب//ه نامهای س//بز و اردبیل، ۳ ایس//تگاه مس//افری درجه دو به نامه//ای فیروزآباد، گنجگاه و مهماندوست و ۳ ایس//تگاه بینراهی پیشبینی شده است.

در مس//یر ای//ن خطآه//ن، ۴۶ تونل ب//ه طول ۴2 کیلومتر و ۳۳ پل به طول بیش از ۴ کیلومتر طراحی ش//ده است. بهگفته مسئوالن این پروژه، پل آرپاچای ک//ه ارتفاع دهانه میان//ی آن ۳۶ متر و ارتفاع پایه آن ۰۸ متر اس//ت، مرتفعترین پل در شبکه ریلی کشور بهشمار میرود.

کوهستانی بودن و توپوگرافی ویژه مسیر، از جمله دش//واریهایی است که کار س//اخت این خطآهن را کند کرده اس//ت. با این حال بهنظر میرس//د کمبود منابع مالی، عامل اصلی کند بودن روند س//اخت این پروژه در سالهای گذشته بوده است.

‹ خطآهنی با مرتفعترین پل ریلی کشور موانع مالی در صدر مشکالت پروژه

باتوجه به اینکه مشکالت مالی در سالهای گذشته س//رعت پ//روژه خطآهن اردبی//ل را گرفت//ه بود، در سالهای اخیر، همواره مسئوالن استانی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، پیگیر جذب بودجه برای این پروژه بودهاند و هر سال نیز رقمی بهعنوان بودجهای که به پروژه تخصیص داده خواهد ش//د، اعالم میشد اما وضعی//ت فعلی پ//روژه و نیازهای مالی انباش//ته ش//ده آن از یک س//و و س//خنان مس//ئوالن از سوی دیگر، نش//ان میدهد یا بخش کمی از این اعتبارات اختصاص یافته یا تخصیص انجام نشده است.

بهعنوان نمونه در س//فر ۳ سال پیش هیات دولت به اس//تان اردبیل مقرر ش//ده بود ۷۰2 میلیون یورو (در آن زم//ان، معادل ۳2۷ میلی//ارد تومان) از محل فاینان//س به این پ//روژه اختصاص داده ش//ود تا کار س//اخت این خطآه//ن در مدت ۴ س//ال ب//ه پایان برس//د اما نهتنه//ا این فاینانس محقق نش//د بلکه در س//الهای آینده نیز هر رقمی که وعده اختصاص آن به خطآهن میانه-اردبیل داده ش//د، عملیاتی نشد تا این پروژه به حالت نیمهتعطیل درآید.

س//ال گذش//ته نمایندگان اس//تانهای آذربایجان ش//رقی و اردبیل و اعضای کمیسیون عمران مجلس تالش کردن//د بودجه این پروژه را ب//ه ۰۰2 میلیارد تومان افزایش دهند و این رقم گرچه در کمیس//یون عمران به تصویب رس//ید اما عملیاتی نش//د. البته در تازهترین خبرها، مسئوالن از اختصاص فاینانس ۰۵۷ میلیارد تومانی به این پروژه سخن گفتهاند.

صدیف ب//دری در گفتوگو با ، با تایید خبر اختص//اص ۰۵۷ میلیارد تومان ب//ه خطآهن میانهاردبی//ل از مح//ل فاینانس داخلی گفت: مش//کالت مالی از جمله موانع اصلی پیش//رفت پروژه خطآهن میانه-اردبیل بوده است؛ بر همین اساس مدتی است ماهانه، جلس//ههای پیگیری مشکالت پروژه با حضور ه//ر ۳ نماینده اردبیل برگزار میش//ود که در همین جلس//هها اختص//اص ۰۵۷ میلیارد توم//ان از محل فاینان//س داخلی پیگی//ری و قطعی ش//ده و در این زمینه منتظر ابالغ بانک مرکزی هستیم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه خطآهن میانه-اردبیل از جمله پروژههایی است که میتواند شهرس//تانهای گوناگون استان را از بنبس//ت ارتباطی نجات ده//د و تاثیری مثبت بر اقتصاد منطقه داشته باشد، افزود: در دو سال گذشته ح//دود ۰۷۱ میلی//ارد توم//ان اعتبار ب//رای کاهش مش//کالت این پروژه جذب و تالش ش//ده این پروژه در مسیر پیش//رفت قرار گیرد و تزریق ۰۵۷ میلیارد تومان فاینانس نیز میتواند بر س//رعت اجرای پروژه بیفزاید.

این نماینده مجلس امیدوار اس//ت با جذب مناسب بودج//ه و افزایش س//رعت کار، این پروژه تا ۳ س//ال دیگر به بهرهبرداری برسد.

س//خنگوی کمیس//یون عم//ران مجلس ش//ورای اسالمی معتقد است باتوجه به وضعیت فعلی پروژه و تخصیص اعتبارات جدید، میتوان ریلگذاری راهآهن میانه-اردبیل را از اوایل سال آینده آغاز کرد. بهگفته وی، باتوجه ب//ه اهمیت خطآهن میانه-اردبیل، مقرر شده س//اخت این پروژه با همکاری نهادهای استانی هرچ//ه زودتر ب//ه پایان برس//د و در همی//ن زمینه، س//ازمان برنامه و بودجه استان اردبیل از تالش برای فراهم شدن زمینه پایان ساخت این پروژه تا سال ۹۹ با مشارکت بخش خصوصی خبر داده است.

‹ مکانیابی نادرست پروژه

عالوه بر مشکالت مالی، مشکالت ساخت خطآهن در مسیر کوهس//تانی که برای راهآهن میانه-اردبیل پیشبینی ش//ده نیز از س//رعت پروژه کاس//ته است. بر همین اس//اس پیش//نهاد تغییر مس//یر این پروژه در س//الهای اخی//ر از س//وی برخی کارشناس//ان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ارائه شد اما وزارت راه و شهرسازی ضمن مخالفت با این پیشنهاد، اعالم ک//رد باتوجه به اینکه تاکن//ون برای این پروژه هزینه زیادی صرف ش//ده و کار حدود ۰۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تغییر مسیر این پروژه منطقی و شدنی نیست.

سرعت دوباره پروژه با اختصاص بخشی ‹ از فاینانس

عالوه بر مشکالت مالی، مشکالت ساخت خطآهن در مسیر کوهستانی که برای راهآهن میانه-اردبیل پیشبینی شده نیز از سرعت پروژه کاسته است

آنط//ور که سرپرس//ت معاونت س//اخت و توس//عه راهآه//ن، بن//ادر و فرودگاهها میگوید ب//ا اختصاص اعتبار جدی//د به خطآهن میانه-اردبی//ل، این پروژه بع//د از مدتی توقف، دوباره فعال ش//ده و زیرس//ازی آن تا پایان س//ال آینده به پایان میرسد. به گزارش روابط عمومی ش//رکت ساخت و توس//عه زیربناهای حملونق//ل، عب//اس خطیب//ی در روزه//ای اخیر در بازدی//د از خطآه//ن میانه-اردبیل، ب//ه تامین اعتبار برای این پروژه از محل فاینانس داخلی اش//اره کرد و گفت: بعد از برگزاری نشست با پیمانکاران و مشاوران این خط ریلی، مقرر شد اعتبار ۰۵۷ میلیارد تومانی، بی//ن قطعههای گوناگون باتوج//ه به اهمیت و میزان پیش//رفت فیزیکی هر قطعه توزیع ش//ود که در گام نخس//ت، ۰۸ میلیارد تومان به این پروژه داده ش//ده اس//ت. بهگفته وی، باتوجه به تخصیص اعتبار جدید به پروژه، پیمانکاران با افزایش تعداد نیروی انسانی و تجهیزات در تالش هستند به پروژه سرعت ببخشند و به اهداف تعیین شده دست یابند.

خطیبی با اش//اره ب//ه برگزاری همزم//ان مناقصه برای ساخت ایس//تگاههای مسیر این خطآهن گفت: ب//هزودی مناقصه س//اخت ایس//تگاههای فیروزآباد، گنجگاه و مهماندوست برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.