توسعه بندر چابهار با نگاه ریلپایه

SMTnewspaper - - حم ‌ل‌ونقل -

معاون مهندس//ی و توس//عه ام//ور زیربنایی س//ازمان بنادر و دریانوردی گفت: توسعه بندر چابه//ار منافع ملی کش//ور را تضمین میکند و اتصال بندر ش//هید بهشتی به خطوط سراسری ریلی جزو اهداف و اولویتهای س//ازمان بنادر و دریانوردیاس//ت.بهگزارش ازسازمان بن//ادر و دریانوردی، محمدرضا اهللیار در بازدید از بندر چابهار با تاکید بر اینکه بنادر در توسعه اقتصادی کش//ور نقش مهمی دارند، اظهار کرد: امروز توسعه بندرها و تامین اهداف لجستیکی بر اقتصاد ریلپایه اس//توار است. وی با اشاره به اهمیت تجارت دریایی و اقتصاد دریامحور بیان کرد: توس//عه بندر چابهار منافع ملی کش//ور را تضمین میکند و اتصال بندر شهید بهشتی به خطوط سراسری ریلی جزو اهداف و اولویتهای سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه زیرساختی بندر چابهار اس//ت. اهللیار افزود: توسعه بندرها با رش//د اقتص//ادی جمعیت پس//کرانه تکمیل میش//ود، از ای//ن رو توجه به اش//تغال و انتفاع جمعیت پسکرانه بندر در فرآیندهای توسعهای و زیرس//اختهای بندری دارای اهمیت اس//ت. وی اضاف//ه ک//رد: ب//ا توصیهه//ای وزارت راه و شهرسازی و در راس//تای انجام مسئولیتهای اجتماع//ی، نگاه س//ازمان بن//ادر و دریانوردی بی//ش از پی//ش به تعامل ش//هر و بندر معطوف ش//ده است. در همین راس//تا مطالعات جامعی در 2۱ شهر و ۵۱ بندر انجام شد. بر این اساس بهعنوان نخستین بندر طرح جامع توسعه بندر چابهار مبتنی بر نگاه ریلپایه ازس//وی مش//اور ارائ//ه و بررس//ی خواهد ش//د. همچنین بهروز آقای//ی، مدیر کل بن//ادر و دریانوردی اس//تان سیستان و بلوچس//تان، توسعه بندر چابهار در پسکرانه را با معطوف داشتن نگاه به آینده بندر و افزای//ش ظرفی//ت این بندر به ۷۷ میلیون تن از ضروریات دانس//ت. وی اضافه کرد: باتوجه به ظرفیتهای ترانزیت و صادرات، صادرات مجدد پس از ف//رآوری مواد معدنی و توجه به واردات ۵۹درصدی کش//ور افغانس//تان، ایجاد کریدور جادهای و تاسیس//اتی، اتصال بندرهای ش//هید بهشتی و کالنتری و تکمیل فازهای طرح توسعه بندر نیازمند توجه همهجانبه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.