نیاز فوری کامیونداران به ۰۰۳هزار الستیک

SMTnewspaper - - حم ‌ل‌ونقل -

دبی//ر کانون انجمنهای صنف//ی کامیونداران کش//ور گف//ت: پ//س از دس//تور مع//اون اول رئیسجمه//وری ب//رای توزی//ع الس//تیک با ارز دولت//ی و کاهش تعرفه واردات این کاال، ۰۵ هزار حلقه الس//تیک بین کامیونداران توزیع شد، در حالی که بازار نیاز به دس//تکم ۰۰۳ هزار حلقه الس//تیک داش//ت. احمد کریمی در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه هنوز مش//کل توزیع الستیک در ب//ازار حل نش//ده، اظهار کرد: پس از دس//تور معاون اول رئیسجمهوری مبنی بر کاهش تعرفه واردات الس//تیک و توزیع الستیکهای سازمان ام//وال تملیکی ۰۵ هزار حلقه الس//تیک در بازار توزیع ش//د اما این مقدار بسیار کمتر از نیاز بازار اس//ت. وی ادام//ه داد: در فصل تابس//تان نیاز به الس//تیک افزایش مییابد چراکه بهدلیل گرمای هوا اس//تهالک الس//تیک بیشتر میش//ود اما در تابستان گذشته کمترین میزان عرضه الستیک را در بازار داش//تیم و با توجه به اینکه در آس//تانه فصل س//رما قرار داریم ریس//ک حمل بار با این الس//تیکها در جادههای بارانی افزایش مییابد. دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور با تاکید بر اینکه توزیع ۰۵ هزار حلقه الس//تیک در بازار مش//کلی را حل نمیکند و برای ش//روع بای//د دس//تکم ۰۰۳ هزار حلقه الس//تیک بین کامیونداران و رانندگان کامیون توزیع میش//د، گفت: نیاز ناوگان کامیونی ماهانه دستکم ۰۰2 هزار حلقه الس//تیک است اما بسیار کمتر از این رقم به فروش میرسد.

کریمی درباره آخرین وضعیت بارگیری ناوگان کامیونی در اس//تانهای گوناگون، گفت: در حال حاضر ۰۸ درصد ن//اوگان حملونقل بار در حال فعالیت هس//تند اما بارگیری در برخی استانها مانند خوزستان و اصفهان یا برخی مناطق مانند بندر امام نس//بت به سایر اس//تانها نیاز به زمان بیش//تری دارد. البته در ح//ال حاضر ۰۵ درصد کامیونهای کش//نده کفی استان اصفهان شروع ب//هکار کردهاند. کریمی ب//ا تاکید بر اینکه اکنون یکی از مهمترین مش//کالت ما نبود نرخ مشخص و ثابت برای الس//تیک است، گفت: امروز مشکل ما این اس//ت که الستیکهای دارای یک ویژگی، قیمته//ای متفاوتی در بازار دارند و متاس//فانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنن//دگان و تولیدکنندگان برای کنترل ن//رخ در بازار ورود نکرده ی//ا در این زمینه موفق نبودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.