بهرهبرداری از ۲ ایستگاه جدید مترو در شیراز

SMTnewspaper - - شهر و ترافیک -

۲ ایس//تگاه دیگر خط یک مترو ش//یراز با نامه//ای «غدی//ر» و «فرصت ش//یرازی» با اعتب//ار ۰۰۰۱میلیارد ریالی ب//ه بهرهبرداری رسید.

ب//ه گ//زارش ایس//نا، ب//ا بهرهب//رداری از ایس//تگاههای مت//رو «فرصت ش//یرازی» و «غدیر» در آخرین روز هفته گذش//ته، تعداد ایس//تگاههای خط یک مترو ش//یراز به ۸۱ ایستگاه رسید. ۲ ایس//تگاه باقیمانده از ۰۲ ایس//تگاه درنظر گرفته شده برای این خط تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.

ایس//تگاه مت//رو فرصت ش//یرازی در بلوار م//درس در مح//ل تالقی ب//ا بل//وار فرصت ش//یرازی و ایستگاه غدیر در بلوار مدرس در محل تالقی با خیاب//ان فضلآباد قرار گرفته است. این ایستگاهها ۷ هزار متر مربع زیربنا دارد و به صورت س//کوی جزیرهای س//اخته شده و برای ساخت هر ایستگاه ۰۰۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

خ//ط یک مت//رو ش//یراز به ط//ول ۵.۴۲ کیلومتر، غرب این کالنش//هر را از ایس//تگاه میدان احسان به شرق آن تا ایستگاه میدان «اهلل» متصل میکند. خط ۲ مترو شیراز نیز به طول ۵۱ کیلومتر از ش//هرک میانرود تا کلبه سعدی امتداد دارد و درمجموع، ساخت ۶ خط مترو به طول حدود ۰۹ کیلومتر برای کالنشهر شیراز پیشبینی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.