مترو میزبان دوچرخهسواران

SMTnewspaper - - شهر و ترافیک -

مدیرعام//ل ش//رکت بهرهب//رداری مت//رو ته//ران و حومه گفت: برای نخس//تینبار در کش//ور، ط//رح ترکیبی مت//رو و دوچرخه از صبح جمعه ۱۲ ش//هریور با هدف جابهجایی دوچرخهس//واران ب//ا مترو به نق//اط مختلف ش//هر، از ایس//تگاه مترو ش//هر ری ب//ه اجرا درآمد و با استقبال خوبی از سوی شهروندان روبهرو شد.

بهگزارش ازش//رکتبهرهبرداری مترو تهران و حومه، فرنوش نوبخت با اشاره به اینکه این طرح برای تشویق شهروندان به اس//تفاده از دوچرخه به اجرا درآمده اس//ت، افزود: شهروندان و مسافران مترو از این پس در روزهای تعطیل رس//می سال و همچنین روزهای جمعه که شلوغی مسافر در خطوط مترو نداری//م میتوانند با دوچرخههای خود وارد ایستگاههای مترو شوند.

نوبخ//ت دلیل اجرا ش//دن ای//ن طرح در روزهای تعطیل را خلوتی ایستگاهها و قطارها عنوان کرد و افزود: ب//ا توجه به حجم باالی مس//افر که در طول هفته از مترو اس//تفاده میکنن//د، امکان ورود دوچرخ//ه به واگنها وجود ندارد و اگر این طرح در تمام روزهای هفته اجرا ش//ود، باعث ایج//اد نارضایتی در بین شهروندان و مسافران خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.