گسترش‹همکاری‹بانک‹رسالت‹و‹ارتش‹

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

در دی//دار مدی//ر گروه ایث//ار بانک//داری اجتماع//ی بانک قرضالحس//نه رسالت با رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسالمی ایران بر گسترش همکاری دو سازمان تاکید شد. به گزارش روابطعمومی بانک قرضالحسنه رسالت، ابوذر هوشمندی مدیرگروه ایثار در دیدار با امیر سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسالمی ایران با معرفی خدمات بانک به گستره فعالیت گروه ایثار و جامعه هدف آن اشاره کرد. هوشمندی بر آمادگی بانک قرضالحسنه رسالت به ارتش جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد و گفت: با اجرای مدل بانکداری اجتماعی آماده خدماتدهی به کارکنان این س//ازمان در سراسر کشور هس//تیم. امیر سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز با استقبال از خدمات بانک قرضالحسنه رسالت خواستار تعامل بیشتر با این بانک شد.

گروه ایثار بانک قرضالحس//نه رسالت یکی از ۱+۹۱ گروه بانکداری اجتماعی اس//ت که به جامع//ه هدف خود از جمله نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی خدمات میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.