کاروان‹خدما ‹ترسانی‹اربعین‹بانک‹سامان‹عازم‹مناطق‹مرزی‹شد

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

کاروان خدماترس//انی بانک س//امان با ه//دف برطرف کردن نی//از زائ//ران کرب//الی معلی به خدم//ات بانکی در ای//ام اربعین، عازم مناطق مرزی غربی و جنوبغربی کش//ور ش//د. به گزارش روابطعمومی بانک س//امان، این کاروان ش//امل ۴ خودرو حامل ۸ دس//تگاه خودپرداز سیار بانک سامان است که از روز شنبه ۱۲ مهر با اس//تقرار در ۳ پایانه مرزی مهران، ش//لمچه و چزابه، انواع خدمات بانکی را بهصورت ۴۲ ساعته به زائران ارائه خواهند کرد. بر اساس این گزارش، این خودپردازها انواع خدمات بانکی شامل پرداخت وجه نقد، انتقالوجه درونبانکی و بینبانکی با اس//تفاده از کارتهای شتابی، خرید شارژ مستقیم سیمکارتهای اعتباری تلف//ن همراه، به تمام زائران حضرت اباعبداهلل الحس//ین(ع) ارائه میکنن//د. این خودروه//ا که تا ۱۱ آبان در نقاط مرزی مس//تقر خواهند بود، بر اس//اس ش//یوهنامه بانک مرکزی، در هر شبانهروز مبل//غ ۵ میلیون ریال وجه نقد به زائ//ران پرداخت میکنند. این گ//زارش میافزای//د: در تمام مدت خدماترس//انی در پایانههای مرزی، کارشناسان حاضر در محل، بهصورت شبانهروزی اقدام به پولگذاری، رفع مشکالت احتمالی دستگاهها و تحویل کارتهای ضبطشده در همان لحظه به هموطنان میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.