عزم جدی بانک دی برای ایجاد تحول در رویکردهای آینده

در‹آخرین‹نشست‹تخصصی‹دفتر‹برنامه‹ریزی‹استراتژیک‹بانک‹دی‹تاکید‹شد

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

س//ند استراتژیک بانک دی تا افق ۰۰۴۱ در آخرین نشس//ت تخصصی دفتر برنامهریزی اس//تراتژیک این بانک تدوین شد.

به گ//زارش اداره روابطعمومی و تبلیغات بانک دی، نشس//ت پایانی تدوین برنامه اس//تراتژیک بانک دی با حض//ور محمدرضا قربانی مدیرعام//ل، اعضای کمیته راهبری و اعضای دفتر برنامهریزی اس//تراتژیک بانک دی برگزار شد.

در این نشس//ت محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی با اش//اره به اهمیت تدوین برنامه استراتژیک برای سازمان گفت: طراحی اس//تراتژی بلندمدت برای یک سازمان یکی از مسائل ضروری است که اگر با بررسی و مطالع//ه عمیق و تعهد ارکان س//ازمان به اجرای آن همراه باش//د، میتوان از پیش//رفت س//ازمان در بازار اطمینان حاصل کرد.

قربان//ی همچنی//ن با اش//اره ب//ه عزم ج//دی گروه مدیریتی بانک دی ب//رای ایجاد تحول در رویکردهای آینده گفت: اولویت گروه مدیریت، حرکت بر اس//اس اس//تراتژیهای تدوین شده اس//ت و بدنه کارشناسی بانک باید با ش//ناخت دقیق و درک ش//رایط حاکم بر نظام بانکی و نیز پایبن//دی به برنامهها، تالش خود را برای تحقق اهداف به کار گیرد.

مدیرعام//ل بانک دی ضم//ن قدردان//ی از عملکرد اعضای دفتر برنامهریزی اس//تراتژیک در تدوین سند استراتژیک بانک گفت: استراتژیهای طراحیشده در دفتر برنامهریزی استراتژیک نشان میدهد که آگاهی و تس//لط گروه طراح به مس//ائل و چالشهای حال و آین//ده بانک چنان دقیق بوده که پیشبینی میش//ود عملکرد مدیران و کارشناس//ان بر اس//اس برنامههای مدون س//ند استراتژیک در مس//یر تحقق اهداف موثر و کاربردی باشد.

قربانی با اش//ار.ه به لزوم ش//تابدهی به نهاییسازی سند استراتژیک و اجرای برنامههای کوتاهمدت افزود: برنامههای کوتاهمدت با هدف س//رعت بخش//یدن به حرکت بانک در مس//یر س//ودآوری پایدار و باکیفیت تدوین شده است که به محض نهاییسازی و تصویب، در برنامه عملیاتی ساالنه واحدها قرار خواهد گرفت و تمامی واحده//ا ملزم به اجرا و انعکاس پایش عملکرد خود به مدیریت ارشد هستند.

در ادامه این نشس//ت، آذر محصصی، مدیرکل طرح و توس//عه بانک دی با ارائه گ//زارش عملکردی درباره فرآیند تشکیل دفتر برنامهریزی استراتژیک گفت: دفتر برنامهریزی اس//تراتژیک که تاکنون ۰۱ جلسه نشست و افزونبر ۰۰۱۱ نفرس//اعت کار تخصصی برگزار کرده در نشس//ت پایانی با ۴ کارگروه «وص//ول مطالبات»، «س//رمایهگذاری»، «سرمایه انس//انی» و «بازاریابی و طراح//ی محصول» در زمینه رف//ع بحرانهای موجود با رویکرد حل مس//ئله، تدوین برنامههای کوتاهمدت و تبیین نقش//ه راه و نقاط اس//تراتژیک به هماندیشی و ارائه راهکار پرداخت.

مدیرکل طرح و توسعه بانک دی ابراز امیدواری کرد که با شناس//ایی چالشها، دس//تهبندی و ارائه راهکار و تدوین برنام//ه عملیاتی برای رفع آنه//ا، برنامههای کوتاهمدت برای اجرا ب//هزودی در اختیار واحدها قرار گیرد.

محصص//ی در پایان ضمن قدردان//ی از حمایتهای مدیری//ت بانک و هم//کاری واحده//ای مختلف برای تدوی//ن اس//تراتژیهای بان//ک در اف//ق ۰۰۴۱ گفت: سند اس//تراتژیک بانک دی که حاصل مشارکت فعال نمایندگان تمامی واحدهای بانک اس//ت این امکان را ایجاد میکند تا مدیران ارش//د بانک با چش//ماندازی روش//ن و اس//تفاده از مس//یرهای معق//ول و منطقی، بهترین تصمیم ممکن را برای پیش//روی س//ازمان در محیط پرشتاب کنونی اتخاذ کنند.

طراحی استراتژی بلندمدت برای یک سازمان یکی از مسائل ضروری است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.