خروج‹از‹زیاندهی،‹هدف‹گذاری‹بانک‹صادرات‹تا‹پایان‹سال

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

مدیرعام//ل بانک صادرات ای//ران هدف بانک صادرات ایران در س//ال ۷۹ را خروج از زیاندهی و ورود ب//ه منطق//ه س//ود عنوان ک//رد و گفت: قدمهای خوبی در این مس//یر از سوی همکاران بانک برداش//ته ش//ده و ضمن اصالح ساختار و فرآیندها، بین بخشهای مختلف بانک از جمله فناوری اطالعات، محصوالت و خدمات، بازاریابی ...و همافزایی کاملی ایجاد شده است. به گزارش روابطعمومی بان//ک صادرات ای//ران، حجتاله صیدی در آیین پایانی همایش سراسری رؤسای حوزههای صف، س//تاد و شعب ممتاز این بانک در مش//هد مقدس با تاکید بر این مطلب، گفت: برای تحقق اهداف بانک صادرات ایران در س//ال ۷۹ در حوزه افزایش منابع و تعیینتکلیف عملی مطالب//ات و برای خروج از زیانده//ی و ورود به منطقه س//وددهی همگی با ه//م تالش خواهیم کرد تا بانک صادرات ایران همیش//ه در اوج نگه داش//ته ش//ود. وی تاکید کرد: یک//ی از عوامل موفقیت توجه به قانون است و ما برای موفقیت باید قان//ون را رعایت و اجرا کنیم و بهدرس//تی به آن پایبند باش//یم، ضمن اینکه ش//یوهنامهها و سیاس//تهای ابالغ//ی را رعایت کنیم. صیدی با اش//اره به س//ازکارهای انتخاب مدیران، گفت: این بان//ک به منظ//ور خدماتدهی بر اس//اس اس//تانداردهای روز دنی//ا ارتق//ای توانمن//دی همکاران و همچنین بهبود ش//رایط شغلی آنها را بر مبنای ش//اخصهای شایستهس//االری در دس//تور کار ق//رار داده و تمهی//دات الزم را در نظر گرفته است. مدیرعامل بانک صادرات ایران ایجاد همگرایی در بین مدیران عالی و میانی را بسیار ارزشمند عنوان و در این باره تصریح کرد: این همایش با رویکرد شناس//ایی نقاط ضعف و رفع آنها و اس//تفاده از فرصتها، برگزار ش//د و در این دو روز کارگروههای چهارگانه توانس//تند دستاوردهای درخش//انی را رقم بزنند که نتایج و پیامده//ای آنه//ا میتوان//د در کوتاهم//دت و میانمدت نمود بیشتری پیدا کند. وی حرفهای عمل کردن و تمرکز روی هدف را خاطرنش//ان کرد و افزود: رئیس//ان حوزهها باید در یک مسیر حرکت کنند و به سازمان و نظام سازمان احترام بگذارند و منافع س//ازمان را بر منافع شخصی و گروه//ی برتر بدانند. مدیرعام//ل بانک صادرات ایران افزود: حوزه آموزش را نیز جدی گرفتهایم و ت//داوم آموزشهای موثر، الزم و س//ودمند نیز ضروری است. صیدی تعصب، صراحت، صداقت در بیان نظرها و نکتههای مطرحش//ده همکاران در این همایش را ارزشمند توصیف کرد و افزود: آینده بانک با توجه به نق//ش همکاران توانمند تضمین خواهد ش//د و در ای//ن همایش دریچه جدیدی گشوده ش//د تا به سازمان بزرگ بانک صادرات ایران بیش//تر بپردازیم. وی با اش//اره به ش//عار مهم و بزرگ بانک صادرات ایران مبنیبر «درخدمت م//ردم بودن»، گفت: این ش//عار در عین سادگی خیلی پرمحتوا، روان و ساده است و در این راستا کار سختی بر دوش ماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.