آغاز‹بهره‹برداری‹از‹پروژه‹«فاند»‹بانک‹ملی‹

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

با رونمایی از وبس//ایت پروژه ملی فاند بانک ملی ایران، تامین مال//ی جمعی و مش//ارکت در طرحهای عامالمنفعه و غیرانتفاعی برای متقاضیان در بس//تر ش//بکه اجتماعی مجازی عملیاتی شد. ب//ه گزارش روابطعموم//ی بانک ملی ایران، ای//ن بانک به عنوان بزرگترین بانک کش//ور در ایفای نقش اساسی خود برای ارتقای س//المت و توس//عه اقتصادی کش//ور با تجهیز و تخصیص منابع، اق//دام ب//ه طرح ابداعات مالی جدید در زمینه بانکداری اس//المی کرده که از مهمترین آنها، محصول ملی فاند(تامین مالی جمعی) است. همچنین، از آنجا که توسعه و گسترش شبکههای اجتماعی زمینههای جدیدی را برای توسعه فعالیتهای مالی فراهم کرده است، ملی فاند یکی از «فینتک»های مهم در زمینه تامین مالی به ش//مار میرود که بس//تر استفاده از ش//بکههای اجتماعی در راستای بانکداری اسالمی را فراهم میکند.

در واق//ع، این محصول نوعی جدید از روش تامین مالی اس//ت که با فراهم ش//دن بستر آن از سوی بانک، از افراد برای مشارکت در طرحه//ای خاص و فعالیته//ای مختلف نیازمند تامین مالی، دعوت میش//ود و متقاضی//ان میتوانند در طرحهای غیرانتفاعی و خیرخواهان//ه و در ف//از بعدی در طرحه//ای انتفاعی به صورت مش//ارکت در س//ود و زیان طرح ش//رکت کنند. از سویی، در این طرح اش//خاص میتوانند ایده یا مس//ئلهای را به اشتراک بگذارند ت//ا با کمک دیگر افراد گروه یا جامعه دوس//تان یا همفکران خود در بس//تر ش//بکه مجازی ایجادشده در قالب عقد قرضالحسنه یا ب//دون بهره اقدام ب//ه تجمیع منابع الزم برای مس//ئله مورد نظر کنند. برای این منظور متقاضیان میتوانند به وبسایت ملی فاند به نش//انی mellifund.com مراجعه و پس از عضویت در آن، برای مشارکت در طرحهای معرفی شده اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.