عبور‹موفق‹شرکت‹کرپ‹ناز‹از‹موانع‹تولید

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

از مناب//ع درآمدی مختلف، بازس//ازی و نوس//ازی خط تولید و تامین سرمایه در گردش شرکت کرپناز در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش روابطعمومی بانک ملت، یزدانمقدم، مدیرعامل ش//رکت بهساز مشارکتهای ملت با اشاره به عبور موفق شرکت کرپناز از موانع تولید، از افزایش تولیدات این ش//رکت خبر داد و گفت: قرار ش//ده اس//ت از منابع درآمدی مختلفی، بازس//ازی و نوسازی خط تولید و تامین سرمایه در گردش شرکت در دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به برطرف کردن موانع تولید در شرکت کرپناز و امیدواری کارگران به افزایش و بهبود شرایط تولید این کارخان//ه در دوره جدید، توضیحهای//ی در این زمینه داد و اظهار کرد: شرکت کرپناز با هدف تولید ساالنه ۰۱ میلیون متر پارچه در س//ال ۴۶۳۱ با س//هامداری سازمان صنایع ملی تاسیس شد و پس از دوران س//ازندگی در س//ال ۸۷۳۱ به بهرهبرداری رس//ید. مقدم با اشاره به عبور موفق این شرکت از موانع تولید به اهمیت تداوم فعالیت ش//رکت و حفظ اش//تغال آن پرداخت و با اشاره به اینکه هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت در طول امسال تاکنون باب//ت خری//د قطعات، تجهیز دس//تگاهها و م//واد اولیه، پرداخت حقوق و دس//تمزد و مالیات ارزشافزوده تامین وجه کرده اس//ت، گفت: البته بانک ملت به لحاظ ابالغیههای بانک مرکزی مجاز به سرمایهگذاری و اصالح س//اختار مالی شرکت نیست. مدیرعامل شرکت بهس//از مشارکتهای ملت از تالش برای حفظ و افزایش تولیدات زیرمجموعههای این ش//رکت خبر داد و گفت: با استناد به مصوبههای کارگروه ملی تس//هیل و رفع موانع تولید قرار ش//د از مناب//ع درآم//د هدفمندی یارانهها و مح//ل بودجه تخصیصی، بازس//ازی و نوس//ازی خط تولید و س//رمایه در گردش شرکت در دستور کار قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.