دولت باید اقتصاد ایران را به ثبات بازگرداند

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

اس/تادان دانش/گاه و کارشناس/ان اقتص/ادی ای/ران معتقدن/د دول/ت بزرگتری/ن، موثرترین، ثروتمندتری/ن، پرنفوذترین و قدرتمندترین نهاد جامعه ایران است. همچنین بزرگترین کارفرمای جامع/ه ای/ران اس/ت. مجموع/ه ای/ن «ترینها» باعث ش/ده دولت همواره مورداشاره برای اتخاذ تصمیمها و سیاستهای اجرایی باشد. اشارههایی ب/رای بیان انتظارها یا اتهام یا تش/ویق اما بزرگی دول/ت همیش/ه مثب/ت نیس/ت. بزرگ/ی دول/ت باعث میش/ود نهتنها انتظاره/ای فزاینده باعث بحران توقعها باش/د، بلکه س/رعت عمل و اقدام بهموقع دولت را نیز کاه/ش میدهد. در حقیقت با چنین ش/رایطی دولتها بهج/ای آنکه توانایی ارائه خدمت داش/ته باش/ند به دلی/ل بدنه بزرگ دولت تبدیل به مصرفکننده میش/وند. به سبب تحوالت اقتصادی ماههای اخیر کش/ور با یکی از نمایندگان کمیس/یون اقتصادی مجلس ش/ورای اسالمی گفت و گو کردیم تا نقش دولت را در این زمینه بررسی کنیم.

کاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعهس//را در مجلس ش//ورای اسالمی و عضو کمیس//یون اقتصادی درب//اره وضعی//ت اقتصادی ماههای اخیر کش//ور گفت: کشورهایی که میخواهند در مسیر توسعه حرکت کنند باید جامعنگر باش//ند و هم//ه عوامل درونی و بیرونی را مدنظ//ر قرار دهند. این در حالی اس//ت که در دهههای گذش//ته تحریمها و فش//ارهای بینالمللی و همچنین برخی سیاس//تهای داخلی اقتصاد ایران را با مشکالت بس//یاری روبهرو کرده اس//ت. در ماههای گذش//ته نیز عوامل بیرونی تاثیر بیش//تری بر فضای اقتصادی کشور داشته است.

ویدرگفتوگویاختصاصیبا ضمناشارهبه اقدامات تحریکآمیز اخیر ایاالتمتحده گفت: فشارهای امریکا در ماههای گذشته باعث شد عوامل درونی اقتصاد ایران رفتارهای آس//یبزا و مخرب داشته باشند. مردم در ش//رایط وخیم اقتصادی واکنشهای متفاوتی نشان میدهن//د. عدهای تصمیم گرفتن//د قیمتها را افزایش ندهند و این اوضاع آش//فته را آش//فتهتر نکنند. عدهای هم با احتکار دارو تالش کردند درآمد بیش//تری داشته باش//ند. به هر صورت عوام//ل بیرونی تاثیر قابلتوجهی ب//ر واکنش عوامل درونی دارن//د و میتوانند این عوامل را تحریک کنند.

دلخ//وش ابات//ری ادامه داد: این موضوع باعث ش//د ت//ا در یک مقطع چندروزه اقتصاد ایران دچار ش//رایط بحرانی ش//ود. آنچه در این زمینه اهمی//ت دارد، تاثیر عوامل درونی در مقایس//ه با عوامل بیرونی است. امریکا تالش میکرد تا اقتصاد ایران را با بحران روبهرو کند اما در این مورد بیشتر عوامل روانی موثر بودهاند.

ای//ن نماینده مجل//س بابیان اینکه ثب//ات در اقتصاد ه//ر کش//وری اهمیت باالی//ی دارد، توضی//ح داد: تمام کش//ورها و تمام اقتصاددانان ت//الش کردند برای حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد به نظریه قاطعی دست یابند. بااینحال هنوز به چنین تئوری برای تمام کش//ورهای دنیا دست نیافتهاند. بر این اساس هر کشوری با تکیهبر علم اقتصاد و استفاده از مزیتها و محدودیتهای خود تالش میکند تا ثبات و رشد اقتصادی را بهدست آورد.

وی اف//زود: در ایران نی//ز با اس//تفاده از دیدگاههای اقتصاددان//ان و فع//االن داخل//ی این عرص//ه، میتوان برنام//های برای ثب//ات اقتصادی کش//ور فراهم کرد. در شرایط کنونی فعاالن اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به ثبات و آرامش بازار نیاز دارند.

وی ب//ا تاکید بر اینکه دولت بای//د اقتصاد ایران را به ثبات بازگرداند، توضیح داد: متاس//فانه دولت نتوانست واکنشه//ای مناس//بی در مقابل سیاس//تهای امریکا ارائه کند و این موضوع باعث ش//د سیاستهای درنظر گرفتهش//ده عملکرد معیوب داشته باش//ند. بااینحال اکنون به نظر میرس//د اقتصاد کشور مسیر ثبات را در پیشگرفت//ه و تا ۲ ماه آینده اوضاع به ش//رایط بهتری خواهد رسید. برخی آمارها و اقدامات برای سرمایهگذاری در حوزه تولید نشان میدهد نقدینگی در حال حرکت به س//مت تولید است. این عضو کمیس//یون اقتصادی بابیان اینکه حرکت نقدینگی به سمت تولید روند بسیار آهستهای دارد، گفت: آنچه اکنون برای اقتصاد اهمیت دارد این اس//ت که نقدینگی ابتدا در مس//یر تولید قرار گیرد. در این صورت میتوان با برخی سیاستها سرعت آن را بیشتر کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل اقتصاد ایران کمبود نقدینگی نیس//ت، بلکه مشکل این اس//ت که حرکت نقدینگی در مسیر تولید قرار نگرفته اس//ت. دلخوش اباتری افزود: یک//ی از دالیل نگرانی دولت و اقتصاددانان نس//بت به رشد نقدینگی و حرکت آن، این است که تولید در امتداد مسیر نقدینگی نیست. نقدینگی به سبب احساس خطر یا نداشتن تضمینهای الزم مقصده//ای متعددی را دنب//ال میکند که ممکن اس//ت منافع ملی را در برنگیرد یا بهطوراساسی مخرب باشد. به همین دلیل دولت باید تصمیمها و مشوقهای اقتصادی را بهگونهای تنظیم و طراحی کند که تولید را در مسیر نقدینگی قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.