هیات پارلمانی ایران در اجالس اتحادیه بینالمجالس جهانی حضور مییابند

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

اعضای هی//ات پارلمانی ایران در یکصد و س//ی و نهمین نشست اتحادیه بینالمجالس جهان//ی در ژن//و حضور مییابن//د. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اس//المی، یکصد و س//ی و نهمین نشس//ت اتحادی//ه بینالمجال//س، ۲۲ ت//ا ۶۲ مه//ر با ش//عار «رهبری پارلمانه//ا در ارتقای صلح و توس//عه در عصر نوآوری و تغییرات فناوری» در ژنو برگزار میش//ود. نماین//دگان اعزامی عالوه بر ش//رکت در مجمع عمومی و شورای بینالمجال//س، در کمیتههای دائمی صلح و امنیت بینالملل، توس//عه پای//دار و تجارت، دموکراس//ی و حقوق بشر، امور سازمان ملل، نشست زنان، نشس//ت جوانان، نشست گروه آسیا – پاسیفیک و پنلهای تخصصی حضور خواهن//د یافت. هیات اعزام//ی مجلس ایران ش//امل س//یده فاطمه حس//ینی (سرپرست هیات)، پروانه مافی، کاظم جاللی، علیاصغر یوس//ف نژاد، س//ید مصطفی ذوالقدر، محمد باس//ط درازه//ی، علی نجفی خوش//رودی و اسفندیار اختیاری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.