تصمیمات درست اقتصادی، نوسانات نرخ ارز را مهار کرد

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

به اعتقاد سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، پیروی نکردن رشد قیمتها از قواعد اقتصادی یا سرازیر شدن قیمتها و پیروی نکردن آن از قواعد بازارهای کاال، پول و سرمایه اصلیترین عامل صعود و سقوط نرخ در این بازارهاست. ولی ملکی در گفتوگو با ایسنا، بابیان این مطلب اظهار کرد: در یک ماه گذشته نرخ ارز در نوسان بود که به عقیده من این نوسان، حباب بود و این حباب با تغییر شرایط روانی و اقتصادی کشور ترکید. وی، تغییر رفتار مدیریت اقتصادی و ارزی کش//ور را در ریزش و افزایش نرخ ارز موثر دانست و افزود: البته بازار اقتصادی و ارزی کشور عالوه بر متغیرهای داخلی از تصمیمات و اتفاقهای حوزه بینالملل نیز تاثیرپذیر اس//ت. تصویب الیح//ه CFT در مجلس، حکم اولیه دادگاه الهه، س//خنرانی و رایزنیهای رئیسجمهور و وزیر امور خارجه در س//ازمان ملل با مقامات کش//ورهای جهان نیز تاثیر مثبتی بر چشمانداز اقتصادی کشور گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.