چین در صادرات به امریکا رکورد زد

با وجود افزایش تعرفههای گمرکی

SMTnewspaper - - ‌اقتصاد‌بی‌نالملل -

با جن//گ گمرکی می//ان امری//کا و چین، صادرات چین به امریکا در س//پتامبر افزایش زی//ادی یافته اس//ت؛ چیزی ک//ه میتواند بر آتش این جن//گ دامن زن//د. ازجمله عوامل مهم در این میان، پایین نگهداشتن مصنوعی ارزش یوان عنوان میشود.

صادرات کاالهای چینی به امریکا، در میانه جن//گ بر س//ر تعرفههای گمرک//ی میان دو کش//ور افزایش یافته است. صادرات چین به امریکا در سپتامبر افزونبر ۳۱ میلیارد و ۴۳ میلی//ون دالر بوده اس//ت. اداره گمرک چین ۲۱ اکتبر (۰۲ مهر) اعالم کرد که این رقم ۳ میلیارد دالر باالتر از ماه قبل است.

به گزارش دویچه وله درباره روابط تجاری این دو کش//ور مازاد تجاری چی//ن با امریکا از ش//روع س//ال جاری میالدی تاکنون ۵۲۲ میلی//ارد و ۹۷ میلی//ون دالر بود، درحالیکه در سال گذش//ته افزونبر ۶۹۱ میلیارد بوده اس//ت. این موضوعی است که دونالد ترامپ، رئیسجمه//وری امری//کا، بهش//دت از آن ناخش//نود است. دو کش//ور جنگ گمرکی را آغاز کردهاند و مجازاتهای گمرکی سنگینی ب//رای کاالهای یکدیگر تعیین کردهاند که به صدها میلیارد دالر میرسد. پنجشنبه دونالد ترام//پ یکبار دیگر چین را غیرمس//تقیم به افزایش عوارض گمرکی تهدید کرد.

ام//ا واقعی//ت آن اس//ت ک//ه تحلیلگران اقتص//ادی انتظ//ار افزای//ش ص//ادرات چین را نداش//تند. درمجم//وع ص//ادرات چین در س//پتامبر امس//ال ۴۱.۵ درص//د نس//بت به س//پتامبر سال گذش//ته افزایش داشته است و این بس//یار باالت//ر از آن چیزی اس//ت که تحلیلگران اقتص//ادی پیشبینی کرده بودند. واردات چی//ن نی//ز در همین فاصل//ه زمانی ۴۱.۳ درص//د افزایشیافته که کمی پایینتر از پیشبینیهاست.

در نشس//ت ساالنه صندوق بینالمللی پول در اندونزی، دوباره تمرکز بحثها روی چین بود. وزیر دارایی امریکا از این نهاد انتقاد کرد و گفت برخی از ۹۸۱ کشور عضو آن مستعد معامالت تجاری ناعادالنه هستند. این انتقاد بیشتر متوجه چین بود.

امری//کا چین را به تج//ارت ناعادالنه متهم میکن//د. ازجمله اتهاماتی ک//ه به چین زده میشود ارزاننگهداشتن مصنوعی بهای پول چین اس//ت که شاخص مهمی برای صادرات این کشور بهشمار میرود.

در ماهه//ای گذش//ته کارشناس//ان معتقد بودن//د جن//گ تجارتی میان چی//ن و امریکا در آس//تانه ورود به مرحلهای تازه قرار گرفته است. دولت ایاالتمتحده خود را برای اجرای دوره جدید تعرفهه//ا آماده کرده و چین نیز تهدید کرده بود که در این صورت دس//ت به اقدام متقابل خواهد زد.

اقدامات و تهدیدهای متقابل امریکا و چین در جن//گ تجارتی که بین دو کش//ور به راه افتاده اس//ت، همچنان ادامه دارد. همزمان با آماده ش//دن دولت امریکا در راستای اجرای دور جدید تعرفهها علیه چین، پکن بار دیگر درباره تش//دید تنش و ب//اال گرفتن درگیری تجارت//ی هش//دار داده بود. گنگ ش//وانگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، ۶۲ شهریور (۷۱ سپتامبر) تاکید کرده بود که اگر امریکا تعرفهه//ای گمرکی جدی//دی علیه چین به اجرا بگ//ذارد، این کش//ور نیز ب//ا «اقداماتی متقابل» واکنش نشان خواهد داد و «قاطعانه از منافع خود دفاع خواهد کرد».

«واش//نگتن پس//ت» نی//ز گ//زارش داده ب//ود که ترام//پ تصمیم گرفته اس//ت، برای ۰۰۲ میلی//ارد دالر کااله//ای واردات//ی از چی//ن تعرفههای اضافی بی//ش از ۰۱ درصد وضع کن//د. ای//ن روزنامه همچنین نوش//ت رئیسجمه//وری امری//کا تصمی//م خ//ود در اینزمینه را در روزه//ای آینده اعالم خواهد کرد. به گزارش واش//نگتن پس//ت تعرفههای جدید شامل لوازمخانگی، وسایل الکترونیکی و اس//باببازیهای وارداتی از چین میش//د. واردکنندگان ای//ن کاالهای چینی در امریکا نگران هس//تند اق//دام جدید ترام//پ باعث افزای//ش ش//دید به//ای اینگون//ه محصوالت واردات//ی در ب//ازار امریکا ش//ود. به نوش//ته «والاستریت ژورنال»، چین تهدید کرده بود، در ص//ورت اجرایی ش//دن تعرفههای جدید درب//اره کاالهای چینی، مقامات این کش//ور ممکن اس//ت حاضر به ش//رکت در مذاکرات تجارتی پیشنهادی با واش//نگتن نشوند. این گفتوگوها قرار است در پایان سپتامبر انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.