اختالف فرانسه و آلمان برای کاهش گازهای گلخانهای

SMTnewspaper - - ‌اقتصاد‌بی‌نالملل -

نشست وزیران محیطزیست ۸۲ کشور عضو اتحادیه اروپا در جهت پیش//برد برنامه کاهش گازهای گلخانهای و مونوکس//ید کربن تولید ش//ده از سوی خودروها به دلیل اختالفنظر میان وزیران بدون نتیجه مشخص در روز نخست پایان یافت.

این در حالی اس//ت که یک روز پیشازاین نشس//ت، گزارش گروه//ی از دانش//مندان محیطزیس//ت اروپا درب//اره وضعیت هش//داردهنده و خطرناک آلودگیهای زیستمحیطی در قاره سبز منتشر شده بود.

یورونیوز گزارش داد دانشمندان پس از پژوهشهای گسترده از مقامات تصمیم گیرنده اروپایی خواس//تند تا پیش از س//ال ۰۳۰۲ می//الدی (۹۰۴۱) اقدام فوری و جدی در جهت کاهش تولید گازهای گلخانهای و مونوکسید کربن ازسوی خودروهای تولیدی اروپا انجام شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا بر مبنای چنین گزارشی پیشنهادهای خود را به وزیران محیطزیست کشورهای عضو اعالم کرد.

اسونیا شولتز، وزیر محیطزیست آلمان در این جلسه خواستار کاهش ۰۳ درصدی تولید گازهای گلخانهای شد. پیشنهاد او با حمایت کشورهای اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا روبهرو شد.

این در حالی اس//ت که فرانسه، هلند و لوکزامبورگ خواستار کاه//ش تولید گازهای گلخانهای به میزان ۰۴ درصد تا س//ال ۰۳۰۲ می//الدی (۹۰۴۱) ش//دند. اخت//الف فرانس//ه و آلمان، صنعتیترین کش//ورهای اروپایی بر سر میزان کاهش گازهای گلخانهای همچنان پرونده پروژه پیشنهادی کمیسیون اروپا را معلق نگاه داشته است.

آلم//ان، بزرگترین تولیدکننده خ//ودرو در اروپا هنوز موفق نش//ده اس//ت صاحب//ان ب//زرگ این صنع//ت را ب//رای کاهش ۰۴درصدی تولید مونوکس//ید کربن و دیگر گازهای گلخانهای قانع کند. دلیل حمایت کش//ورهای شرق اروپا هم وارد نکردن ش//وک اقتصادی به بازارهای بهنس//بت پررونق خودرو در این کشورها عنوان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.