یک حراجی ارزان در تهران

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

این روزها گالری ش//کوه برگزارکننده حراجی از ۶۸ هنرمن//د اس//ت ک//ه به گفته امی//ر یگانه گردآورنده آث//ار، قیمتگذاریها با هدف ایجاد چرخش مالی و بر اس//اس دالر ۲ س//ال گذشته انجام ش//ده است. به گزارش مهر، امیر یگانه که مجموعهای از آثار هنری را در قالب یک حراجی از ۳۱ مهر به مدت ۲ هفته در گالری ش//کوه به فروش گذاشته است، گفت: در این نمایشگاه ۵۸۲ اثر به نمایش و فروش گذاش//ته شده است، البته ب//ا توجه به محدودیت فضای گالری توانس//تیم ۲۲۲ اث//ر را روی دیوار ب//ه نمایش بگذاریم. وی با بیان اینکه در این نمایش//گاه آثار ۶۸ هنرمند در معرض دید قرار گرفته که ش//امل یک تا ۵۱ اثر از هر هنرمند اس//ت، اظهار کرد: جذابیت این مجموع//ه وجود آثار از هر س//بک و هر بخش از هنرهای تجس//می است یعنی در این مجموعه، آثار در ش//اخههای مختلف و سبکهای متعدد از رئال، س//وررئال و امپرسیونیس//م وجود دارد و این نش//ان میدهد س//لیقه عموم افراد را درنظر گرفتهای//م. یگانه با اعالم اینکه این نمایش//گاه و حراج از نظر ش//یوه کار، طراحی و رنگ مجموعه متنوعی به ش//مار میرود، افزود: همچنین قرار گرفتن آثار هنرمندان جوان در کنار کس//انی که سالها در حوزه هنرهای تجسمی کار کردهاند و صاحب سبک هستند، از دیگر شاخصهای این نمایشگاه اس//ت. یگانه درباره قیمتگذاری آثار توضیح داد: دوس//ت داشتم در شرایط اقتصادی ام//روز اف//راد قیمتهای مناس//ب را ببینند و به خری//د آثار هنری روی آورن//د همچنین بتوانند کاره//ای هنرمندانی مانند اویس//ی و تبریزی را که بس//یار گران هس//تند با نرخ ۲ سال گذشته خریداری کنند. من در ارزشگذاری، اثری را که ب//ا دالر ۴ هزار و ۰۰۸ توم//ان به نرخ ۰۰۳ هزار توم//ان خریداری کردهام با درنظر گرفتن درصد گال//ری به فروش میرس//انم تا فقط به هزینهای ک//ه پرداخ//ت کردهام برس//م و چرخ//ش مالی اتفاق بیفتد. گردآورن//ده آثار حراج پاییز گالری ش//کوه با اش//اره به اینکه نرخ آثار از ۰۰۳ هزار تا ۳ میلیون تومان اس//ت، بی//ان کرد: برخی کارها ارزش هنریش//ان کمتر از ۰۰۳ تومانی است که قیمتگذاری شده اما ما سعی کردهایم یا تخفیف بیشتری قائل شویم یا پیشنهاد اثر دیگری را در کنار تابلویی که یک خریدار انتخاب کرده، مطرح کنیم. درحقیقت تالش این بوده که خریدار هم از منفعت مالی برخوردار ش//ود. نمایشگاه حراج آثار هنری تا ۴۲ مهر هر روز از ساعت ۶۱ تا ۱۲ در گالری شکوه در بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، کوچه امیر نوری، پالک ۹۱ برپا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.